Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Notariskantoor Piek te Echt-Susteren

Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.


Op al onze werkzaamheden zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Algemeen

 1. Definities:

  Notaris
  Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
  Opdrachtgever
  Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
  Opdracht
  Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg – of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van Notariskantoor Piek voor.
 3. Opdrachten worden door Notariskantoor Piek uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is Notariskantoor Piek bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan Notariskantoor Piek te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens Notariskantoor Piek onverwijld daarvan in kennis te stellen. Notariskantoor Piek is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien Notariskantoor Piek, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 2 Tarieven en meerwerk

 1. Voor de dienstverlening zullen de gebruikelijke tarieven vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende nota’s / declaraties en alle door Notariskantoor Piek in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals griffierechten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten en de over deze extra kosten eventuele wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.
 3. Notariskantoor Piek behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat deze is/zijn betaald.
 4. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Hierover is de opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven plus de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 5. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s) / declaratie(s).
 6. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de nota / declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon
 7. Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.

Artikel 3 Tijdige betaling nota(s)

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de dag van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, op de bankrekening van de notaris te zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.
 2. De opdrachtgever van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door notaris bestede tijd op basis van het op kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 4 Archivering

 1. Nadat de opdracht is uitgevoerd zal Notariskantoor Piek het dossier minimaal 10 jaar als digitaal bestand bewaren. Daarna staat het Notariskantoor Piek vrij het dossier te vernietigen.
 2. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt regelt.

Artikel 5 Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: – de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie); of – de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen en/of – de burgerlijke rechter.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van de notaris

 1. Indien de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar (s) is.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Notariskantoor Piek in de betreffende zaak in rekening gebrachte en betaalde factuurbedrag, tot een maximum van EUR50.000,00.
 3. De in lid 1. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Indien Notariskantoor Piek als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.