Besluiten Vereniging van Eigenaars niet altijd rechtsgeldig

Soms verleent een vergadering van de Vereniging van Eigenaars van een appartementencomplex aan de eigenaren van een bepaald appartement het uitsluitend gebruiksrecht van een gedeelte van de gemeenschappelijke tuin van het complex. Meestal komt het er dan op neer dat andere bewoners alleen met toestemming van de gebruikers het desbetreffende deel van de tuin mogen betreden. Wat nu als een dergelijk besluit niet met unanieme (alle) stemmen door de vergadering van de VVE is genomen?

Het wachten is dan op het moment dat een van de mede-eigenaars het niet eens met deze gang van zaken en naar de rechter stapt. De rechtbank Overijssel boog zich onlangs over een dergelijke zaak. Deze oordeelde dat het besluit van de VvE nietig en dus ongeldig is. Het toekennen van een exclusief gebruiksrecht vereist een wijziging van de splitsingsakte. Het in exclusief gebruik geven van gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex aan een individuele appartementseigenaar heeft namelijk goederenrechtelijke gevolgen. Dat wil in dit geval zeggen dat de overige eigenaren worden beperkt in hun rechten op het gemeenschappelijke eigendom en dit ook niet meer vrij en onbezwaard kunnen overdragen aan derden.
Dit zou anders kunnen zijn als het slechts om een tijdelijke situatie gaat die zich eenvoudig leent voor herstel. Dat was hier klaarblijkelijk niet het geval en niet voldoende gesteld of gebleken. Nu het besluit door de vergadering als aangenomen is aangemerkt zonder dat daarbij rekening is gehouden met een wijziging van de splitsingsakte en wettelijke voorschriften, is het besluit genomen in strijd met de wettelijke bepaling die de totstandkoming van dit soort besluiten regelt en dus nietig.

Het wijzigen van een akte van splitsing is een ingewikkeld proces waarbij doorgaans een grotere meerderheid van de stemmen dan de helft plus 1 nodig is. Deze voorwaarden zijn te vinden in de desbetreffende akte van splitsing. Kortom als het wenselijk is iets te wijzigen binnen een VVE neem dan (als bestuur) eerst contact met ons op. Wij zijn specialist bij uitstek op het gebied van appartementsrechten. Als het bestuur van de VVE in de casus zoals hiervoor omschreven zich vooraf had laten informeren door de notaris dan had een dure en langdurige rechtbankprocedure voorkomen kunnen worden.

Wilt u meer weten over de haken en ogen bij het nemen van besluiten door de VVE? Bel ons voor een afspraak.