Bescherming in BV groter dan in eenmanszaak

Naast
de vele voordelen van de BV kleven en er voor kleine ondernemers ook wel
nadelen aan de rechtsvorm.

Buiten
kijf staat dat de BV u in privé beter beschermt tegen aansprakelijkheid doordat
privé- en zakelijk vermogen van elkaar gescheiden wordt. Leveranciers en
dienstverleners die producten en diensten aan de onderneming leveren, kunnen
zich echter wel op de overstappende ondernemer in privé verhalen voor schulden die betrekking hebben
op afspraken en contracten die vóór de overstap zijn aangegaan. Als de BV die
verplichting netjes nakomt, is er uiteraard niets aan de hand. Overweegt u de
overstap te maken, realiseer u dan dat de BV niet uw privé aansprakelijkheid
voor bestaande vorderingen wegneemt.

Voorkom
ook dat u, wanneer u faillissement vreest en om die reden overstapt, nog even
snel wat onderdelen uit de activa voor een te lage prijs van de hand doet en
daarmee uw schuldeisers tekort doet. De curator zal u dan aanspreken op een
zogenaamde paulianeuze handeling (kwade trouw).
Voorkomt u dergelijke handelingen, dan leidt het in slechte tijden overstappen
naar de BV niet tot een paulianeuze handeling
Voor
leveranciers en dienstverleners is het net als voorheen ook in deze situatie
zaak om de solvabiliteit van hun klanten na te gaan. Daarmee kunnen zij
zichzelf meer zekerheid verschaffen. Instrumenten die zij daartoe hebben zijn
onder meer het vragen van een voorschot, eigendomsvoorbehoud op geleverde
goederen of factoring.

Wilt
u meer weten over de overstap van eenmanszaak naar BV? Bel ons voor het maken
van een afspraak.


Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Als ondernemingen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze zich in het Handelsregister inschrijven als maatschappelijke bv (bvm).Welke ondernemingen komen in aanmerking voor deze nieuwe juridische status? Dat
zijn volgens het kabinet maatschappelijke ondernemingen die zich bezighouden
met bijvoorbeeld klimaat, zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie.
‘Maatschappelijk ondernemerschap is belangrijk en daarom is betere erkenning en
herkenning voor dit type ondernemerschap noodzakelijk’, aldus staatssecretaris
Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Consultatie

Naast
het invoeren van een aparte juridische vorm wordt de dienstverlening door de
overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeterd. Ook vindt het kabinet het
belangrijk dat de overheid zelf maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het kabinet streeft ernaar om eind dit jaar een
voorontwerp van de wettelijke regeling via het internet in consultatie te
brengen.


Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

De
verwachting is niet altijd onterecht, zeker niet als de betreffende persoon ooit
heeft laten weten dat zij (een deel van) de erfenis zullen krijgen. Met herroeping
van een testament bij de notaris is dat weer zonder problemen teniet te doen.

Voor
wie de verwachting niet uitkomt, is dat nogal eens reden om het laatste
testament nietig te laten verklaren en inzage te eisen in het herroepen
testament. Elke notaris zal een dergelijk verzoek weigeren en vindt de rechter
achter zich.

De
vrijheid om een testament te maken is in ons land een groot goed. Alles wat een
notaris daarover te horen krijgt, valt onder diens geheimhoudingsplicht, zodat
degene die een testament opmaakt er ook van mag uitgaan dat zijn of haar
afwegingen niet aan derden worden doorgegeven.

De
notaris mag alleen een uittreksel van het laatst gemaakte testament geven aan
mensen die voor dat specifieke deel rechten ontlenen aan dat testament.

Wilt
u meer weten over het opmaken of herroepen van een testament? Bel ons voor het
maken van een afspraak.

Aanvullingen voor wet deelgezag

Maar volgens de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN)
kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.
Dat
schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In
de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op
kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben
bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een
eenoudergezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook
niet-ouders betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor
de geboorte

In
het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2
deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende
meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de
VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag
van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten
maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart
op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt
verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na
de geboorte

Wanneer
het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd,
is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder
begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten
met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten
voorkomen.

Voogd

Een
ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de
enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat
kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand
de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te
respecteren.

Wilt u meer weten over gezag, deelgezag of voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Voor gehuwden is dit wel duidelijk, voor
samenwoners zitten er nog wat haken en ogen aan. Er lijkt een verbetering voor
samenwoners op komst.
Een ouder die het gezag heeft over
zijn kind, moet het kind verzorgen en opvoeden. Die ouder mag zelf bepalen hoe het
kind wordt opgevoed. De ouder die het gezag uitoefent over zijn kind, moet
zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van het kind. De
betreffende ouder moet het kind helpen om zijn of haar persoonlijkheid te
ontwikkelen. Natuurlijk mag het kind niet mishandeld worden en de gezaghebbende
ouder moet de band van het kind met de andere ouder bevorderen.

Onderhoudsplicht

De ouder met gezag moet betalen voor
de verzorging en opvoeding van het kind. Deze onderhoudsplicht voor het kind stopt zodra het 21 jaar is
geworden. Gescheiden ouders en ouders wiens geregistreerd partnerschap is
ontbonden, moeten allebei tot die tijd voor het kind blijven betalen.

Verrichten
officiële handelingen

Een minderjarig kind mag vaak niet
zelfstandig officiële handelingen verrichten. Het mag bijvoorbeeld geen
handtekening zetten of een rechtszaak voeren.

De ouder met ouderlijk gezag mag de
officiële handelingen namens het kind verrichten. Bijvoorbeeld het kind
inschrijven op een school, een paspoort aanvragen voor het kind en toestemming
geven voor een medische behandeling.

Aansprakelijkheid

De ouder met ouderlijk gezag moet ook
het vermogen van het kind beheren. Doet een ouder dit niet op een goede manier,
dan is deze ouder aansprakelijk voor schade die hierdoor kan
ontstaan. Bijvoorbeeld als het kind geld heeft geërfd en een ouder dit geld
voor zichzelf gebruikt.

Is het kind jonger dan 14 jaar, dan is
de ouder volgens de wet aansprakelijk voor wat het kind doet. Diens ouder moet
dan bijvoorbeeld de kosten betalen als het kind schade aanricht. Is het kind
tussen de 14 en 16 jaar, dan hangt het van de situatie af of de ouder
aansprakelijk is. Vanaf 16 jaar is het kind zelf aansprakelijk.

Ouderlijk gezag gehuwden
en geregistreerd partners

Zijn beide ouders met elkaar getrouwd
of hebben zij een geregistreerd partnerschap? Beide ouders krijgen dan samen
automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. De
man is dan voor de wet ook automatisch de vader. Hij hoeft het kind niet te
erkennen. Ook als hij niet de biologische vader is van het kind.

Trouwen de ouders na de geboorte van
hun kind? Of gaan zij daarna een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgen
zij ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat de vader het kind heeft erkend. Door de erkenning wordt de
man juridisch ouder van een kind. Erkenning van een kind kan voor de geboorte,
tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Voor erkenning heeft de erkenner tot
het 16e jaar van het kind schriftelijke toestemming nodig van de moeder van het
kind. Vanaf het 12e jaar van het kind heeft de erkenner ook diens toestemming
nodig. Na diens 16e jaar is enkel toestemming van het kind vereist.

Ouderlijk gezag ongehuwde
en niet geregistreerd partners

Is de vader ongehuwd en heeft hij geen
geregistreerd partnerschap dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om
gezag te krijgen of hebben, mag de ouder zelf niet jonger zijn dan 18 jaar,
onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

De meerderjarige moeder die niet is
getrouwd en niet is geregistreerd als partner krijgt dus mits zij niet onder
curatele staat of een geestelijke stoornis heeft automatisch het ouderlijk
gezag.

Willen de vader en moeder van het kind
samen het ouderlijk gezag uitoefenen? Dan moeten zij bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. De vader moet het kind dan wel hebben erkend.

Is de moeder van een kind bij de
geboorte van haar kind zelf minderjarig (jonger dan 18 jaar) dan benoemt de
rechter een voogd. Wordt de moeder meerderjarig dan kan zij de rechter vragen
om het ouderlijk gezag aan haar over te dragen. Is de moeder 16 of 17 jaar bij
de geboorte van haar kind? Dan kan zij de rechter vragen om haar onder bepaalde
voorwaarden meerderjarig te verklaren en het ouderlijk gezag te geven.

Heeft geen van de ouders het ouderlijk
gezag, dan wijst de rechter een voogd aan.

Beide ouders houden het ouderlijk
gezag over de kinderen na een scheiding. Behalve als de rechter een andere
beslissing neemt.

Mogelijke verbetering
voor samenwoners met kinderen

Er was een wetsvoorstel gemaakt die
het hiervoor vermelde onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders wil opheffen.
Dat wetsvoorstel beoogt dat de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar
kind erkent, ook automatisch het gezag krijgt.

Inmiddels is ingezien dat een
automatische koppeling tussen erkenning en gezag in sommige gevallen niet
wenselijk is.

Onlangs is in het wetsvoorstel dan ook
een belangrijke wijziging aangebracht: als de moeder geen toestemming geeft
voor de erkenning, maar de rechtbank wel, dan volgt niet automatisch ouderlijk
gezag. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Vereniging Mediators
in het Notariaat adviseren de voorgestelde automatische koppeling van het gezag
aan de erkenning verder te beperken. Zij zien het liefst dat alleen stellen met
een notarieel samenlevingscontract automatisch gezag krijgen. Zo kan de notaris
nagaan of beide partijen inderdaad samen het gezag willen.

Wilt u meer weten over ouderlijk gezag
voor samenwoners? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Tekenen notariële akten in coronatijd

Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten de notariskantoren open blijven.
Ook het notariaat moet zich uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM waardoor er maatregelen zijn getroffen om het ambt veilig uit te kunnen oefenen. Zo zijn er veiligheidsschermen bij de receptie, we geven geen handen meer, er staat handgel in de wachtkamer, alles waarbij sprake is van klantcontact wordt ontsmet, enzovoort.
Een andere maatregel is het beperken van fysiek bezoek aan onze kantoren door waar dat kan klanten te vragen bij volmacht te tekenen en makelaars, hypotheekadviseurs en dergelijke te vragen niet meer bij de afspraak aanwezig te zijn. Ook is het niet meer verplicht een volmacht te laten legaliseren bij een andere notaris, hiervoor in de plaats is online identificatie gekomen.
Een enkele akte zoals een hypotheekakte of een testament kan wettelijk gezien niet op afstand of bij volmacht worden getekend. Omdat dit soort akten nu eenmaal wel getekend moeten kunnen worden, heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel voor personen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen zoals skype, whatsapp, teams etc. kan deze akte dan toch rechtsgeldig tot stand komen.
Verder wordt het op verschillende terreinen mogelijk gemaakt om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven zoals bij rechtspersonen. Het bestuur kan dan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via een livestream bij te wonen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.
Het notariaat blijft zijn diensten dus gewoon verlenen, ook als u ziek bent, of bang (voor besmetting) om naar kantoor te komen. Als u dit van te voren aangeeft dan zorgen wij ervoor dat de aankoop van de woning en het sluiten of oversluiten van een hypotheek gewoon door kan gaan.
Ondanks de coronacrisis is het een gunstig moment om een huis te kopen en/of een hypotheek (over) te sluiten, de rente is nog altijd historisch laag maar dreigt wat op te gaan lopen. Heeft u vragen over de toegankelijkeid van het notariaat, neem dan gerust even contact met ons op.


Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

De
eerste vraag die beantwoord moet worden bij een overlijden is wie de erfgenamen
zijn. Als de overledene een testament heeft gemaakt, dan staat in dat testament
wie de erfgenamen zijn. In het Centraal Testamentregister kan worden
gecontroleerd of er een testament is. Is er geen testament, dan wijst de wet de
erfgenamen aan. De erfgenamen zullen moeten beslissen of zij de nalatenschap
willen aanvaarden. Iedere erfgenaam heeft de keus tussen zuiver aanvaarden,
beneficiair aanvaarden, of verwerping van de nalatenschap.

Erfgenamen
bekend

Als
de erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaarden, beschikken zij samen over de
erfenis. Dit betekent dat zij alleen gezamenlijk het recht hebben om
beschikkingshandelingen te verrichten. Dat zijn handelingen om bijvoorbeeld
bankrekeningen te blokkeren of belangrijke documenten te ondertekenen (zoals
voor de verkoop van een woning).

Dit
gezamenlijk handelen is niet altijd praktisch als er veel erfgenamen zijn.
Daarom kunnen de erfgenamen een gevolmachtigde aanwijzen die deze handelingen
namens de erfgenamen mag doen. Een gevolmachtigde is meestal één van de
erfgenamen die namens alle andere erfgenamen mag optreden, maar kan ook een
andere persoon zijn zoals bijvoorbeeld de notaris.
De
overledene kan voorts in zijn testament al een executeur hebben benoemd en ook
die persoon hoeft niet per se een erfgenaam te zijn, maar mag ook de notaris
zijn.

Als
de nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard zal de
nalatenschap in principe vereffend moeten worden volgens de regels van de wet,
zodat de nalatenschap uiteindelijk verdeeld kan worden, nadat geïnventariseerd
is waaruit de nalatenschap bestaat (bezittingen en schulden), de bezittingen
voor zover mogelijk zijn verkocht en alle schuldeisers zijn betaald. In principe
zijn alle erfgenamen gezamenlijk de vereffenaars. Als de vereffenaars het
onderling niet eens kunnen worden kan de rechter een vereffenaar benoemen die
moet gaan afwikkelen.

Om
duidelijk te maken (voor bijvoorbeeld de bank) wie de erfgenamen zijn, wordt
door de notaris een verklaring van erfrecht opgesteld, daarin staat ook wie
gevolmachtigde is of wie de executeur is.

Geen
erfgenamen bekend

Maar
wat nu als er op het eerste gezicht helemaal geen erfgenamen kunnen worden
gevonden? Kun je de nalatenschap dan wel beheren? De kantonrechter heeft hierover
onlangs een uitspraak gedaan.
Een
alleenstaand persoon was zonder het maken van een testament overleden. Een
notariskantoor heeft vervolgens een erfgenamenonderzoek aangevraagd bij het
Centraal Bureau voor de Genealogie, maar dit onderzoek is door de uitbraak van
het coronavirus stopgezet. Het zou dus nog wel even gaan duren voordat een
verklaring van erfrecht kon worden afgegeven.

In
het Burgerlijk Wetboek is de mogelijkheid opgenomen voor een belanghebbende om
een verzoek in te dienen bij de kantonrechter om maatregelen voor te schrijven
die in het belang zijn van de afwikkeling van de nalatenschap.
Binnen
twee werkdagen had de kantonrechter het verzoek afgehandeld, juist omdat nu
onduidelijk was wie de erfgenamen zijn en door de coronamaatregelen het ook
onduidelijk was wanneer het erfgenamenonderzoek kon worden afgerond.
De
kantonrechter kon in dit geval, zolang de nalatenschap niet door alle
erfgenamen was aanvaard, de maatregelen voorschrijven die hij tot behoud van de
nalatenschapsgoederen nodig vond. De kantonrechter vond in deze situatie dat de
nodige spoedmaatregelen tot behoud van de goederen van de nalatenschap moesten
worden genomen, en dat daarom niet gewacht kan worden totdat het erfgenamenonderzoek
helemaal was afgerond. De kosten voor de nalatenschap zouden als er niets werd
geregeld immers ook alleen maar verder oplopen; de verkoop van de
effectenportefeuille werd ook toegestaan omdat door de coronacrisis de waarde
sterk aan het dalen was.

De
kantonrechter wees de notaris aan als tijdelijk beheerder van de goederen van
nalatenschap totdat de erfgenamen bekend zullen zijn en zij de nalatenschap
hebben aanvaard.

Testament
maken

In
de situatie zoals hiervoor beschreven en de kantonrechter er aan te pas moest
komen, is het aan te raden om als erflater de vererving zelf te regelen. Maak een
testament en wijs daarin voor u bekende erfgenamen aan, zeker als ook u niet
helemaal duidelijk is wie uw wettige erfgenamen zijn. Dit doet zich vooral voor
als u een grote familie heeft en veel neven en nichten, al dan niet in het
buitenland woonachtig, wettelijk gezien de wettelijke erfgenamen zijn. Het
bezit zal door de wettelijke vererving ook over vele erfgenamen gedeeld moeten
gaan worden, zodat er soms substantieel per persoon niet meer veel te erven
valt.

Wilt u een testament maken of er meer
over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Dat
schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In
de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op
kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben
bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een
één-ouder gezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders
betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor
de geboorte

In
het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2
deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende
meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de
VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag
van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten
maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart
op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt
verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na
de geboorte

Wanneer
het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd,
is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder
begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten
met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten
voorkomen.

Voogd

Een
ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de
enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat
kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand
de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te
respecteren.

Wilt u meer weten over gezag of voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Koopsommen,
hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengeldenrekening
van de notaris gestort en na ondertekening van de bijbehorende akten
doorgestort naar de rechthebbenden. Het tegoed op de derdenrekening van een
notaris overstijgt als gevolg van de vele transacties in korte tijd vrijwel
altijd de grens van 2,5 miljoen euro. Dat betekent dat de bank daarover
negatieve rente berekent. De bank ziet maar één rekening en houdt er geen
rekening mee dat de bedragen die er op staan aan verschillende partijen toebehoort.

Het
is niet uitgesloten dat sommige banken over niet al te lange tijd de grens
zelfs op 1 miljoen euro stellen. Hoe dan ook, notariskantoren kunnen niet
vaststellen of het gestorte bedrag onder de eerste 2,5 miljoen valt of
daarboven. Om die reden wordt een gemiddeld te betalen rente berekend over een
langere periode en wordt dat als negatieve rente op het gestorte bedrag in
rekening gebracht. Een andere manier die wel wordt gehanteerd is een vast
bedrag per dossier.

Wilt
u meer weten over het doorberekenen van negatieve rente? Bel ons voor een
afspraak.


CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Wist u dat u samen met andere particulieren uw eigen
nieuwbouwproject kunt realiseren? In vaktermen heet dit: Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). U gaat dan samen met een groep gelijkgestemden die
ook een betaalbare nieuwbouwwoning willen bouwen aan de slag. Door veel werk
zelf te doen, zoals administratie en zelf handen uit de mouwen te steken kunt u
veel geld besparen en zelf bepalen hoe uw toekomstige woonomgeving er uit komt
te zien.

Iedere CPO begint met een geschikte locatie die
hiervoor beschikbaar is gesteld door bijvoorbeeld de gemeente, een corporatie,
een particulier of een door u zelf gevonden locatie. U richt vervolgens samen met
uw toekomstige buurtgenoten bij de notaris een vereniging op die optreedt als
opdrachtgever om een nieuwbouwproject te starten. De deelnemers aan de CPO
kiezen samen de partners voor het realiseren van het project zoals de architect,
de aannemer en de notaris. Het is niet raadzaam om zelf het wiel te gaan
uitvinden om uw CPO te laten rollen, beter is het om een zelfbouwadviseur in de
arm te nemen die u van begin tot eind helpt bij het realiseren van uw droomhuis
en droomwijk. Er bestaan bureaus met ervaring als zelfbouwadviseur, zij hebben de
draaiboeken al klaar liggen.
Het is van belang dat uw bouwgroep vooraf afspraken
maakt met de gemeente over wat mogelijk is op de door u gekozen locatie. Deze
afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over vormgeving, gebruik van ruimte of
kosten. Dit geldt ook voor de onderlinge afspraken binnen uw bouwgroep, maak
vooraf afspraken over zaken als budget, tijd en woonwensen.

Een van de grote voordelen van een CPO is het te
behalen schaalvoordeel. Door samen te werken met een groep mensen kunt u
besparen op kosten door bijvoorbeeld bouwmaterialen zoals dakpannen, bakstenen
of cement, keukens, badkamers en dergelijke samen groot in te kopen. Daarnaast
wordt het risico als er onverhoopt iets mis gaat beperkt aangezien de vereniging
de risicodrager is.
Naast de deze voordelen, is er nog een ander
financieel voordeel. Een groot aantal provincies in Nederland geven subsidies
voor CPO-projecten. Raadpleeg de websites van de deelnemende gemeenten voor de
voorwaarden. Met CPO is het dus mogelijk om betaalbaar en veilig uw droomhuis
te realiseren naar uw wensen. Bovendien kunt u in overleg uw eigen buurt
inrichten.

Op het internet is veel informatie over de CPO te
vinden, besluit u een CPO op te starten of aan te haken op een al lopende CPO,
neem dan gerust contact met ons op voor de bijkomende notariële werkzaamheden.
Wij staan u vervolgens met raad en daad bij.