Samenlevingscontract zonder maximumtermijn onderhoudsverplichting riskant

De wettelijke bepalingen over onderhoudsverplichtingen zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op een wettelijke alimentatieverplichting. De wettelijke maximumtermijn voor alimentatie – twaalf jaar – geldt daarom ook niet voor samenwoners.

Op een onderhoudsverplichting in een samenlevingsovereenkomst zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing. Deze bepalingen gaan uit van redelijkheid en billijkheid. Om vast te stellen of iets redelijk of billijk is, is de rechter nodig. Die zal in het algemeen bij uitspraken daarover de nodige terughoudendheid te betrachten. Als u een dergelijke onderhoudsverplichting aangaat of bent aangegaan, hangt het dan ook van de feiten en omstandigheden af om de rechter te bewegen om de onderhoudsverplichting na een bepaalde periode te laten eindigen, ok al heeft u geen maximumtermijn afgesproken.

Wilt u meer weten over het opstellen van een juridisch complete samenlevingsovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

In een koopovereenkomst staat sinds 1 februari 2018 standaard een voorbehoud voor een bouwkundige keuring. Wordt dit voorbehoud niet opgenomen, dan is het verplicht om expliciet de reden daarvoor in de koopovereenkomst te beschrijven. In de praktijk heeft dit volgens BIJN.nl geleid tot een stijging van slechts 6 procent van het aantal bouwkundige keuringen. Dat baart Nijboer zorgen. Hij wil graag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, weten hoe het mogelijk is dat in driekwart van de gevallen geen bouwkundige keuring is opgenomen in de koopovereenkomst.

Nijboer wil verder weten of de minister zich ook zorgen maakt dat, door de oververhitting van de woningmarkt, kopers worden gedwongen om een bouwtechnische keuring te schrappen. Als dat zo is, wil hij dat de minister actie onderneemt om huizenkopers beter te beschermen tegen miskopen.

Wilt u meer weten over het opstellen van een juridisch sluitende koopovereenkomst? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Hypotheek oversluiten razend populair

De bulk aan oversluitingen komt voor rekening van 55-plussers. Zij namen bijna de helft van het aantal voor hun rekening. Ook de leeftijdscategorie daar precies onder – 45-55 jaar – scoort hoog met bijna een derde van het totaal. Het gaat dan om huizenbezitters waarvan de hypotheek al langer loopt. Daar geldt in de meeste gevallen nog een hypotheekrente van meer dan vier procent. Geografisch gezien ligt de nadruk voor oversluitingen in de grote steden.

Bijna de helft van de oversluiters kiest op dit moment voor een rentevaste periode van dertig jaar, terwijl de voorkeur voor de kortere tienjaarsrente hard is afgenomen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, voor- en nadelen van het oversluiten van uw hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

De aandeelhouders van aandelen op toonder hebben overigens wel ruim de tijd om deze om te zetten in aandelen op naam. Voor deze omzetting zijn statutenwijziging nodig. Het is aan de aandeelhouder om te bepalen of hij of zij bereid is al die tijd het aan de aandelen verbonden rechten niet uit te kunnen oefenen.

Vanaf 2020 kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een bank, beleggingsonderneming of andere bevoegde intermediair worden verhandeld. Een effectenrekening staat altijd op naam, zodat de handel uit de anonimiteit wordt gehaald. Op deze manier wil de overheid financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegengaan. Intermediairs zijn verplicht deze gegevens op verzoek van opsporingsinstanties beschikbaar te stellen.

Wilt u meer weten over de statutenwijziging die noodzakelijk is om aandelen aan toonder om te zeten in aandelen op naam? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

Onlangs kreeg de rechtbank Den Haag
het verzoek om de vereffening van een dergelijke stichting te heropenen omdat
die na ontbinding nog verschillende keren als erfgenaam of begunstigde van een
legaat is aangewezen. 
Dat
verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet
alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of
gerechtigde tot het saldo meldt of van een tot dan toe onbekende bate blijkt.
In diei gevallen is er al sprake van een rechtsverhouding die dateert van voor
datum ontbinding. In dit geval – begunstiging na ontbinding – is daarvan geen
sprake. Wilt
u meer weten over de gevolgen van het oprichten of ontbinden van een stichting
of van het opnemen van een goede doelenstichting in uw testament? Bel ons voor
het maken van een afspraak.Dat verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo meldt of van ven een tot dan toe onbekende bate blijkt. In dei gevallen is er al sprake van een rechtsverhouding di dateert van voor datum ontbinding. In dit geval – begunstiging na ontbinding – is daarvan geen sprake.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het oprichten of ontbinden van een stichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Afleggen van rekening en verantwoording over financieel beheer door beheerder niet vanzelfsprekend

Bij beantwoording van die vraag is het doorslaggevend of de overleden ouder(s) beschikkingsbevoegd waren, zelf het beheer voerden en zich daarbij lieten bijstaan door een van hun kinderen. Als zij beschikkingsbevoegd waren, hebben de overige erfgenamen geen grond om rekening en verantwoording te eisen.

Als de ouders een levenstestament hebben gehad en daarin een van hun kinderen volmacht hebben gegeven tot hun financieel beheer, dan kan de eis tot rekening en verantwoording alleen succesvol worden ingezet als de gevolmachtigde zijn bevoegdheid ook daadwerkelijk heeft uitgeoefend en het beheer heeft gevoerd. Heeft de gevolmachtigde die bevoegdheid niet gebruikt, dan is hij ook geen rekening en verantwoording verschuldigd.

Ook de Hoge Raad heeft zich hierover gebogen. Als iemand met of zonder volmacht de financiën van de overledene beheerde, dan gaat het erom of er een verplichting is om rekening en verantwoording af te leggen tegenover de mede-erfgenaam. Dat is volgens de Hoge Raad het geval als er een rechtsverhouding tussen partijen bestaat of heeft bestaan, op basis waarvan die verplichting blijkt. De raad stelt vast dat een dergelijke rechtsverhouding kan voortvloeien uit de wet, een rechtshandeling of ongeschreven recht.


Wilt u meer weten over het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel

ANBI-regeling en regeling giftenaftrek worden verbeterd

Zo
komt er een eenvoudig invulscherm voor de giftenaftrek in de IB-aangifte, waar
slimme technologie achter zit. U kunt daaruit de door u begunstigde instelling
kiezen. Daarnaast wordt ook de liquidatiebepaling versoepeld. Dat is een
verplichte bepaling in de statuten van een ANBI waaruit blijkt dat bij
opheffing een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. Niet alle
statuten bevatten een dergelijke bepaling.

Een
andere voorgenomen maatregel is het verduidelijken van het bestedingscriterium
(anti-oppoteis) en afschaffing van de aftrekbaarheid van contante giften. Ook
gaat de Belastingdienst de communicatie en dienstverlening verbeteren voor
kleinere ANBI’s die vooral met vrijwilligers werken
Voor
een aantal voorstellen is wetgeving nodig. Het kabinet dat de nieuwe regels per
1 januari 2021 zullen ingaan.

Wilt
u meer weten over de regels bij het aanvragen of hebben van een ANBI- of
SBBI-status? Bel ons voor het maken van een afspraak..


Financiële afspraken na echtscheiding achteraf niet naar tevredenheid

De
financiële consequenties van een echtscheiding zijn voor de meeste betrokkenen
een grote bron van zorg. Desondanks schakelt bijna de helft daarvan daarbij
geen professionele hulp in. Dat heeft te maken met onwetendheid over de aanpak
er van en over mogelijke hulpinstanties.

Wilt
u meer weten over de mogelijkheden van financiële en juridische afspraken bij
echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Trouwen kan op veel manieren met elk andere gevolgen

Tot 1 januari 2018 was trouwen in een algehele
gemeenschap van goederen de hoofdregel. Hadden de aanstaande echtgenoten geen huwelijkse
voorwaarden laten opstellen dan trouwde je automatisch in de algehele
gemeenschap van goederen. Het vermogen van de echtgenoten werd dan hun
gezamenlijke bezit. Zowel het vermogen dat zij hadden op het moment van trouwen
als het toekomstig vermogen werd gezamenlijk. 
Ook schenkingen en erfenissen werden gezamenlijk
bezit, tenzij door de schenker of de overledene was bepaald dat een
uitsluitingsclausule van toepassing was. De schenking of erfenis bleef dan
privé, zodat niet hoefde te worden gedeeld bij een echtscheiding.

Als echtgenoten min of meer dezelfde
vermogenspositie hadden bij de start van een huwelijk was de algehele
gemeenschap van goederen een goed passend uitgangspunt, maar let op: de
gemeenschap van goederen betekende ook een gemeenschap van schulden! De
echtgenoten werden immers ook verantwoordelijk voor elkaars voorhuwelijkse
(studie)schulden.

Andere regels vanaf 1 januari 2018

Trouwen vanaf deze datum zonder het laten opstellen
van huwelijkse voorwaarden door de notaris houdt in dat er geen algehele
gemeenschap van goederen ontstaat, maar een beperkte gemeenschap van goederen.
Anders dan bij de algehele gemeenschap van goederen
blijven bij de beperkte gemeenschap van goederen de bezittingen en de schulden
die al vóór het huwelijk bij één van de partners hoorden, buiten de
gemeenschap. Hierbij geldt ook nog dat het moet gaan om vermogen dat vóór het
huwelijk niet al gezamenlijk bezit was. Bijvoorbeeld: is voor het huwelijk
samen een woning gekocht, dan valt die woning na het huwelijk toch in de
huwelijksgemeenschap, voor ieder de helft, ook al is de woning gekocht in
bijvoorbeeld een 70/30-verhouding. Dit geldt ook voor de gezamenlijke hypotheekschuld
op het huis.
Verder blijven schenkingen en erfenissen die
tijdens het huwelijk worden verkregen privévermogen. 

Een belangrijk nadeel van dit stelsel is dat er hoe
dan ook veel door de echtgenoten moet worden geadministreerd, immers moet
worden bijgehouden wat van wie was en wat daarvoor eventueel in de plaats is
gekomen door zaaksvervanging en herbelegging (ook van de gekregen erfenis of
schenking). Als dit niet of niet goed wordt bijgehouden, of als de
administratie verloren gaat – denk bijvoorbeeld ook aan het crashen van een
computer – dan ontstaat toch weer een algehele gemeenschap van goederen. Dat
alles vergroot de kans op problemen en ruzie bij echtscheiding.

Lastige keuze maken

Het maken van de keuze op welke basis u met elkaar
gaat trouwen kan dus zeker wel een lastige zijn! Het is immers eigenlijk altijd
maatwerk op uw situatie toegespitst. Er moet goed worden gekeken naar uw huidige
situatie, wat u van de toekomst verwacht en welke huwelijksstelsel daarbij het
meest aansluit: een algehele gemeenschap van goederen of de beperkte
gemeenschap van goederen, maar een andere vorm van huwelijkse voorwaarden kan
natuurlijk ook. 

Mocht u nu het besluit willen maken om te trouwen
in algehele gemeenschap van goederen dan moet u, anders dan onder het oude
recht, wel verplicht huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris. U
wijkt immers af van de nieuwe wettelijke regeling. 
Nu heeft de regering een wetsvoorstel gemaakt om de
keuze voor de echtgenoten voor de oude algehele gemeenschap van goederen
makkelijk te maken: u zou dan geen huwelijkse voorwaarden hoeven te laten
opstellen bij een notaris, u krijgt dan dus geen verplichte notariële bijstand en
ook niet de kosten daarvan. De aanstaande echtgenoten zouden tot een werkdag
vóór het huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen aangeven op
een formulier dat zij willen trouwen in algehele gemeenschap van goederen.

Slechte keuze, een gok

Of dit een goed idee is en of zij zich de gevolgen
ervan realiseren is de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van mensen. Door
de wetgever is er bewust van afgezien om de ambtenaar van de burgerlijke stand
een wettelijke informatieplicht over de algehele gemeenschap van goederen aan
aanstaande echtgenoten te geven, omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand
niet over de expertise beschikt om voorlichting te geven op dit gebied. De
wetgever aanvaardt welbewust het risico dat burgers onjuist worden voorgelicht
door ambtenaren. 
De beroepsorganisatie van notarissen (KNB) heeft
zich dan ook vanaf het begin tegen dit wetsvoorstel verzet en inmiddels is het
ministerie er ook van overtuigd dat er andere mogelijkheden zijn om de algehele
gemeenschap van goederen laagdrempelig te maken. 
Immers: het zo maar maken van een keuze zonder
goede voorafgaande hulp of controle (al dan niet met een adviseur of notaris)
is eigenlijk gewoon een gok nemen, terwijl het huwelijk leidt tot verregaande
gevolgen van emotionele, juridische, financiële en fiscale aard, zowel tijdens
als ook na het einde van het huwelijk. Hoe het wetsvoorstel verder gaat worden
aangepast wordt nu dan weer door de wetgever bekeken.

Het belang van maatwerk en goed advies bij trouwen
en het eventueel maken van huwelijksvoorwaarden daarbij is voor een grote groep
aanstaande echtgenoten onverminderd groot; juist de notaris kan u daarbij
adviseren. Wilt u meer informatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Zonder spaargeld of geld van ouder geen eigen huis meer

De verlaging van de norm houdt in dat de kosten koper en
kosten voor een verbouwing uit eigen zak betaald moeten worden. Zonder eigen
geld dus geen koopwoning. Uit een recent onderzoek blijkt dat een op de drie 3
starters bij zijn of haar ouders aanklopt voor een financieel steuntje in de
rug. Een starterswoning in de Randstad kost circa € 235.000. Daar komt dan
tussen de 6 en 10% aan kosten bij voor de overdrachtsbelasting,
hypotheekadviseur, notaris, kadaster, nationale hypotheekgarantie etc. Tel daar
ook nog bij op de kosten voor verbouwen en verhuizen zodat er doorgaans wel € 35.000
aan eigen geld nodig is. 

Ouders of andere familieleden kunnen bijspringen in de vorm
van een lening maar dat gaat alleen als het inkomen van de kinderen hoog genoeg
is om de hypotheek van de bank en de lening van de ouders volgens de geldende
hypotheeknormen te kunnen dragen. Daarbij is het ook nog eens zo dat de lening
in 30 jaar geheel moet zijn afgelost wil de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar
zijn.

Schenking
biedt voordelen

Als ouders het geld kunnen missen is het beter om aan het kind/huizenkoper
een schenking te doen. De overheid juicht dit toe en heeft daarvoor een
speciale vrijstelling in de successiewet ingebouwd. Op die manier kunnen ouders
aan ieder kind een schenking voor aankoop eigen woning doen tot maximaal € 102.010.
Deze schenking is vrij van schenkbelasting, maar het kind krijgt voor dit
bedrag ook nooit meer renteaftrek. 

De regeling schenking eigen woning is zeer ingewikkeld en
kent vele haken, ogen en valkuilen. Er zijn tal van juridische en fiscale
aspecten aan aankoop woning, hypotheek en schenking verbonden. 
Zijn er plannen voor aankoop van een woning met hulp van
ouders of familie neem dan vooraf contact met ons op voor het maken van een
afspraak voor een adviesgesprek. Zo worden onaangename verrassingen zoals bijvoorbeeld
een naheffing schenkbelasting voorkomen.