Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

Dat bleek onlangs opnieuw uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof kende de erfenis toe aan de erfgenamen van de laatst overleden echtgenoot. Als er geen kinderen zijn en ook geen testament bepaalt de wet hoe de vererving plaatsvindt. De rechter moet zich terughoudend opstellen bij eventueel niet toepassen van het wettelijk erfrecht en mag dus niet zomaar bepalen dat de erfenis over de nabestaanden van beide echtgenoten verdeeld wordt.
Na het overlijden van de eerste echtgenoot is diens echtgenoot – als er geen testament is en geen kinderen zijn – erfgenaam en erft het deel van de overleden partner. Na het overlijden van de achtergebleven echtgenoot hebben daarom diens erfgenamen recht op de gehele erfenis.

Dat partners niet hebben nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan, komt vaker voor. In het erfrecht gaat het om het beginsel van rechtszekerheid. Daarom is het volgens het Hof niet onaanvaardbaar dat het vermogen van de eerst overleden partner via de nalatenschap van de andere partner bij diens erfgenamen terecht komt.
Ons advies is om een testament te maken waarin u regelt naar wie de nalatenschap gaat als u als laatste van een stel of van een gezin komt te overlijden.

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gleden voor eerder gemaakte kosten

In het ene geval viel de uitspraak de goede kant op voor de ontvanger van de schenking, in het andere geval ging de vlieger niet op.

Het kan zijn dat u in afwachting van de eigen woning schenking door uw ouders alvast kosten maakt aan onderhoud of verbouwing en ook de facturen daarvan alvast betaalt. Om dan toch als ontvanger in aanmerking te kunnen komen voor de schenkingsvrijstelling, moet u aannemelijk kunnen maken dat u die kosten wilde financieren uit de te ontvangen schenking en dat die schenking ook daadwerkelijk aan u is overgemaakt. Het is dat kader van belang om aan te tonen op welke data relevante contacten hebben plaatsgevonden over de in het vooruitzicht gestelde schenking en de opdracht aan de aannemer.

U moet aannemelijk kunnen maken dat u bij ondertekening van de opdrachtbevestiging redelijkerwijs kon verwachten was dat u voor de onderhouds- of verbouwingskosten een schenking zou ontvangen. Als u dat niet kunt aantonen, komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Wilt u meer weten over de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gemaakte kosten

In het ene geval viel de uitspraak de goede kant op voor de ontvanger van de schenking, in het andere geval ging de vlieger niet op.

Het kan zijn dat u in afwachting van de eigen woning schenking door uw ouders alvast kosten maakt aan onderhoud of verbouwing en ook de facturen daarvan alvast betaalt. Om dan toch als ontvanger in aanmerking te kunnen komen voor de schenkingsvrijstelling, moet u aannemelijk kunnen maken dat u die kosten wilde financieren uit de te ontvangen schenking en dat die schenking ook daadwerkelijk aan u is overgemaakt. Het is dat kader van belang om aan te tonen op welke data relevante contacten hebben plaatsgevonden over de in het vooruitzicht gestelde schenking en de opdracht aan de aannemer.

U moet aannemelijk kunnen maken dat u bij ondertekening van de opdrachtbevestiging redelijkerwijs kon verwachten was dat u voor de onderhouds- of verbouwingskosten een schenking zou ontvangen. Als u dat niet kunt aantonen, komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Wilt u meer weten over de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Minister verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Aan de informatie op de website is nu toegevoegd dat burgers bij de gemeente om een internationaal uittreksel van de huwelijksakte kunnen vragen als zij hun in een huwelijk omgezette geregistreerd partnerschap in het buitenland willen bewijzen. Niet alle landen erkennen namelijk een huwelijk dat eerst een geregistreerd partnerschap was.

Andere landen kunnen de omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk zien aan de code die in het afschrift of uittreksel van de huwelijksakte is vermeld. Nederland kan andere staten niet dwingen om de omzetting te accepteren. Een passende oplossing voor burgers die hun huwelijk in het buitenland moeten bewijzen, is de afgifte van een internationaal uittreksel van de huwelijksakte.

Wilt u meer weten over het omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Renteaftrek alleen mogelijk bij bewijsbare familiebanklening

Voor bewijs van het bestaan van de familiebanklening zijn onweerlegbare documenten nodig. U moet namelijk aannemelijk maken dat er sprake is van een lening die voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie als een eigenwoningschuld. Daarnaast moet u ook helder kunnen aantonen wat de omvang van die lening en de in verband daarmee betaalde rente is.

Bij een gewone hypothecaire banklening geeft de bank de rente aan de Belastingdienst door. Bij een familielening gebeurt dat niet. Om toch voor renteaftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking te komen moet u aan verschillende informatieverplichtingen voldoen. Dat betreft informatie over:


  • de datum van aangaan van de schuld;

  • het startbedrag van de schuld;

  • de maandelijkse rentevoet;

  • de contractueel vastgelegde looptijd in maanden;

  • de contractueel vastgelegde wijze van aflossing;

  • de naam van het familielid/geldverstrekker, het adres en het BSN-nummer.

De Belastingdienst beoordeelt op basis daarvan of u in aanmerking komt voor renteaftrek mogelijk is. Aanvullend kan de Belastingdienst een kopie van de leningsovereenkomst opvragen.
Een voordeel kan zijn als u een deel bij een familiebank leent en het restantbedrag bij een reguliere bank. Dat scheelt u rente-opslag bij de bank.

Fiscaal zijn er ook gevolgen. De betaalde rente is aftrekbaar in box 1, de vordering van de uitlener in box 3, met mogelijk tariefvoordeel als resultaat. Ook de schenkingsvrijstelling van ouders naar kinderen kan hiermee worden benut.

Wilt u meer weten over een hypothecaire lening bij een familiebank? Bel ons voor een afspraak.

Voogdij regelen


Gezag houdt in dat er één, maar meestal twee personen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind. In de meeste gevallen berust dit gezag bij de ouders. Dit “ouderlijk gezag” hebben de ouders in bijna alle gevallen samen tijdens hun huwelijk of samenwoning. Na scheiding geldt dat tegenwoordig meestal ook. Dit staat bekend onder de naam “co-ouderschap”.

Wat nu als de ouders er niet meer zijn? Dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen. De rechter luistert daarbij naar de familie van de kinderen en naar de kinderen zelf als deze ouder dan 12 jaar zijn. Verder krijgt de rechter advies van instanties voor jeugdzorg/kinderbescherming. Op basis van alle informatie die daaruit komt neemt de rechter een beslissing en wordt iemand als voogd over uw kinderen aangewezen.

In eigen hand houden


Dat betekent dus dat u niet zeker weet wie na overlijden van u en uw partner de verantwoordelijkheid voor uw kinderen gaat krijgen. Wie gaat erop letten dat ze op tijd naar bed gaan, gezond eten, naar school gaan, met geld leren omgaan enzovoort? Kortom, wie neemt in dat geval de zorg voor uw kinderen over?
In Nederland vinden we het belangrijk dat dit goed geregeld is. Zo belangrijk zelfs, dat de mogelijkheid bestaat om zelf te bepalen wie de zorg voor uw kinderen krijgt na uw overlijden. Dat is trouwens helemaal niet ingewikkeld. Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is bij ons een voogd van uw eigen keuze voor uw kinderen aan te wijzen en te laten vastleggen. Dat kan door een testament te maken. Het voordeel daarvan is dat u daarin ook andere dingen voor na overlijden kunt vastleggen. Maar de voogd kan ook worden aangewezen in een akte die alleen maar over de voogdij gaat.
Degene die u als voogd wilt aanwijzen hoeft op dat moment niets te doen. Hij of zij hoeft geen handtekening te zetten en geen toestemming te geven. De beoogde voogd hoeft strikt genomen zelfs helemaal niets van de voogdbenoeming te weten! Hoewel het natuurlijk wel verstandig is om vooraf aan de door u gewenste voogd te vragen of hij/zij dat wel wil en kan.

Met zo’n voogdbenoeming kunt u eventueel ook een aantal persoonlijke wensen laten vastleggen. Bijvoorbeeld of u vindt dat uw kinderen bij elkaar moeten blijven. Of dat iemand anders dan de voogd verantwoordelijk wordt voor de financiën van uw kinderen. Daarnaast is het mogelijk om niet één, maar twee personen als voogd aan te wijzen.

Uw kinderen zijn belangrijk genoeg om de voogdij te regelen. Voor u is het daarbij goed om alle informatie te hebben over wat kan en wat niet kan. Wij weten er gelukkig alles van. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Na echtscheiding eenvoudiger uitkopen ex-partner

De meest voorkomende aanleiding om een huis te moeten verkopen is volgens NHG (Nationale Hypotheek Garantie) het beëindigen van een relatie. In veel gevallen wil een van beide ex-partners in het huis blijven wonen en moet om de ander uitkopen om dat mogelijk te maken. Financiering is dan de drempel, zeker als het huis inmiddels flink meer waard is.

NHG wil daar meer ruimte in creëren en past vanuit dat oogpunt de voorwaarden aan. Voor financiering van de overwaarde aan een ex-partner vervalt de gebruikelijke acceptatietoets voor een nieuwe lening. Daarvoor in de plaats komt een beheertoets. Er wordt niet gekeken naar wat geleend kan worden maar wat de maandelijkse hypotheeklasten gaan bedragen en of de betreffende partner die lasten zelfstandig kan betalen. De geldverstrekker moet daartoe onderbouwen dat dit mogelijk is. Als dat lukt, dan gaat NHG akkoord met een aanvullende lening onder hypotheekgarantie.

Wilt u meer weten over het uitkopen van uw ex-partner? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Algemene vergaderingen tijdelijk elektronisch mogelijk

Wettelijk is een fysieke algemene vergadering vereist, elektronisch stemmen is alleen toegestaan als de statuten daar in voorzien. Elektronische stemming kon echter niet de fysieke alv vervangen. Met een tijdelijke wet, die op 24 april is ingegaan. Voor gebruik van digitale middelen door notarissen geldt de wet zelfs met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Dat betekent dat akten die sinds 16 maart op deze manier zijn gepasseerd, geldig zijn.

De tijdelijke wet voorziet in de mogelijkheid voor besturen om te bepalen dat stemrecht elektronisch kan worden uitgeoefend. Daar is geen statutenwijziging voor nodig. Om dit in goede banen te leiden mag het bestuur ook bepalen dat niemand toegang heeft tot de vergadering, waarmee de eis om fysiek te vergaderen tijdelijk vervalt. Dit laatste is alleen mogelijk als het bestuur als alternatief aanbiedt dat de alv elektronisch gevolg kan worden en dat de toegangsgerechtigden drie etmalen voor de vergadering de mogelijkheid moeten krijgen om vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. Die vragen moeten – als dat in redelijkheid mogelijk is – tijdens de alv worden beantwoord.

Uitstel


De tijdelijke wet voorziet ook in de mogelijkheid tot uitstel van de alv voor een periode van maximaal vier maanden en in de mogelijkheid om de jaarrekening vier maanden na de bestaande deadline uit te brengen, voor nv’s en bv’s is dat zelfs vijf maanden.

Niet tijdig deponeren van de jaarstukken is normaal gesproken een wettelijk bewijsvermoeden voor bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. De tijdelijke wet bepaalt dat niet-tijdige deponering vanwege uitstel van de alv of andere coronagerelateerde oorzaken niet al worden aangemerkt als een dergelijk bewijsvermoeden.

Stichtingen


Stichtingen hebben geen leden of aandeelhouders. In eerste aanleg maakte de stichting dan ook geen onderdeel uit van de tijdelijke wet. Echter, er zijn genoeg stichtingen die wel een orgaan hebben bestaande uit deelnemers of aangeslotenen of andere belanghebbenden. Een dergelijk orgaan is vergelijkbaar met een algemene vergadering, want op grond van de statuten van de stichting bevoegd tot het vaststellen van de jaarrekening. De wetgever heeft om die reden de stichting ook gelijkgesteld met de overige rechtspersonen, zodat vergaderingen van stichtingsorganen die statutair de jaarrekening moeten vaststellen ook volledig elektronisch gehouden kunnen worden.

Wilt u meer weten over de spoedwet elektronische vergaderen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is als ouders bepaalde bankzaken hebben lopen bij een bank die extreem lage kosten voor zijn diensten aan de klant berekent. Zo nam een dergelijke bank in zijn algemene voorwaarden op dat er geen gemachtigde kan worden benoemd bij een online spaarrekening. De reden daarvoor was dat de bank dat in zijn IT-systeem niet kan verwerken. Als de gevolmachtigde zich meldt, geeft de bank daarom nul op het rekest.

De verwerking van een levenstestament in bankadministraties heef nogal wat voeten in de aarde. Dat komt omdat elk levenstestament uniek is en eigen bepalingen kent. Zo kan de volmacht beperkt, algemeen, herroepelijk of onherroepelijk zijn. Om het nog ingewikkelder te maken kan een levenstestament ook allerlei wensen en verzoeken, geboden en verboden en bijlagen omvatten. Het is voor banken niet altijd mogelijk om daar op ingericht te zijn.
Desondanks is het algemene gevoelen in de maatschappij dat banken levenstestamenten wel zouden moeten kunnen verwerken. De KNB en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben jaren geleden al overeenstemming bereikt over een model van de financiële volmacht in het levenstestament. Als levenstestamenten met hantering van dat model zijn opgemaakt, kunnen grote banken die verwerken. Wilt u geen enkel risico lopen op nakoming van uw wensen ten aanzien van uw financiële belangen, heeft u de keuze om bij uw bank te informeren of zij dit model accepteert.

Bij kleinere banken is een clausule dat een volmacht niet wordt geaccepteerd dan ook niet onredelijk bezwarend. Er is pas sprake van “onredelijk bezwarend” als de voor- en nadelen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien in aanzienlijke mate te worden verstoord. Daarvan is geen sprake als tegenover de weigering van volmachten lage kosten voor de bankkosten en daarmee samenhangende hoge rentetarieven gelden. Het is er de keerzijde van.

Wilt u meer weten over het maken va een levenstestament in het algemeen of bijzondere bepalingen die daarin opgenomen zouden moeten worden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

Dat blijkt uit de inschrijvingen in het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit
jaar waren dat er ongeveer 28.000. In 2019 waren dat er bijna 25.500. In het hele eerste kwartaal van 2020 zijn bijna 5 procent
meer testamenten ingeschreven in het CTR dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Ruim 75.500 in 2020 tegenover bijna 72.500 in 2019.

De KNB heeft een poll gehouden onder
notariskantoren over de actuele vraag naar testamenten. 40 procent van de 300
stemmers zegt de afgelopen tijd een stijging te zien. Het merendeel hiervan
heeft het dan over een toename van maximaal 25 procent. 43 procent van de
deelnemers ziet geen verschil met anders en 17 procent ervaart zelfs een
daling.