Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden

Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van bestuurders in stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Bij sommige organisaties zijn deze voorschriften al in de staturen opgenomen, de overige moeten uiterlijk per 1 juli 2026 aan deze regels voldoen. Als een bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij een tegenstrijdig belang heeft, mag hij of zij niet deelnemen aan een besluitvorming binnen bestuur of raad van commissarissen. Wij adviseren de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen.

Naast de tegenstrijdig belang regeling worden ook de aansprakelijkheidsregels aangescherpt. Echter, het wettelijk bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur geldt vanaf 1 juli alleen voor stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelasting moeten betalen en voor organisaties die een financiële verantwoording moeten opstellen, gelijkwaardig aan een jaarrekening.

De statuten moeten in de nieuwe situatie een regeling bevatten voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Denk onder meer aan onverwacht defungeren, ontslag of langdurige ziekte, waardoor er geen overblijvende leden van bestuur of raad van commissarissen meer zijn. Voor deze situaties moet bij de eerstvolgende statutenwijziging een voorziening worden opgenomen, net zoals nu bij NV’s en BV’s al is geregeld.

De statuten moeten onder de nieuwe regels ook bepalingen bevatten ter voorkoming dat een bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen) samen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor bestuur en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak