Bij volmacht aangebrachte aanvullende of afwijkende bedingen in leveringsakte houden geen stand

Begin
2018 speelde een zaak voor de rechter, waarin de koper een volmacht had
afgegeven om het gekochte te aanvaarden met
alle bedingen en voorwaarden die met de verkoper waren of zouden worden
overeengekomen, de akten en stukken daarvoor op te maken en ook nog eens alles
te doen waar de gemachtigde verstandig zou vinden.

In
de uiteindelijke leveringsakte was ook afgeweken van wat in de
koopakte en in de goedgekeurde concept-leveringsakte stond. De leveringsakte
werd onder meer de verplichting aan de koper opgelegd om het pand niet te laten
gebruiken door asielzoekers, verslaafden, arbeiders en horeca-exploitanten.
De koper heeft daarop de rechter
gevraagd om de koopovereenkomst te ontbinden omdat in de koopovereenkomst met
de verkoper was overeengekomen om het pand vrij van alle bijzondere lasten en
beperkingen over te dragen.

De rechter benadrukte dat het niet
gebruikelijk is om een ver strekkende volmacht te verlenen om inhoudelijke
wijzigingen in de te passeren akte op te nemen. Indien u als koper een volmacht
noodzakelijk acht, is het van groot belang de volmacht zo specifiek mogelijk te
omschrijven zodat er geen onduidelijkheden tegenover derden kunnen ontstaan en
u niet gebonden kunt worden aan bepalingen waarmee u niet heeft ingestemd.

Wilt u meer weten over de haken en
ogen bij het passeren van een leveringsakte bij volmacht? Bel ons voor het
maken van een afspraak.