Checklist oprichting BV

Waar moet u op letten als u een BV gaat oprichten?

  1. Vaststellen oprichtingsdatum
  2. Een notariële akte is verplicht. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan. Daarin moeten staan:
   • De naam van de BV
   • Doelomschrijving
   • De te plaatsen aandelen
   • Soorten aandelen
   • Aandeelhouders
   • Regels voor het overdragen van aandelen

   • Eventueel Raad van Commissarissen

   • Directeur

  3. Wij schrijven de BV voor u in bij het Handelsregister. Tot de datum van inschrijving bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

  4. Indien relevant kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van overdrachtsbelasting.
  5. Bekrachtiging van de rechtshandelingen die u als oprichter(s) in de voorperiode hebt gedaan.
  6. Opgave doen van (startende) onderneming bij de fiscus en indien relevant aansluiting bij UWV.
  7. Opstellen van arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld voor de DGA.
  8. Geen oprichtingsvereiste, maar wel een verplichting is het opstellen van jaarstukken en de openbaarmaking hiervan bij de KvK. De wettelijke eisen zijn afhankelijk van de omvang van de onderneming.


BV-recht maakt BV eenvoudig toegankelijk

De wet op de Flex-BV biedt vooral voordelen voor kleinere ondernemers. Het is mogelijk om zonder kapitaalstorting of goederen een besloten vennootschap op te richten. Aandeelhouders hebben flexibeler rechten, die onder meer tot uitdrukking komen voor het stemrecht, de blokkering, de winstuitkering uit het handelen met de eigen besloten vennootschap.

De BV is nu voor veel meer ondernemers bereikbaar. Onderneemt u nog niet in een BV? Als eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap loopt u in privé grote risico’s. U bent ook in privé aansprakelijk voor de schulden in uw onderneming. U kunt nu snel en redelijk eenvoudig de privé-aansprakelijkheid buiten sluiten. Immers wordt de besloten vennootschap dan aansprakelijk en niet u in privé!

Vooral als u uw onderneming nu in de vorm van een maatschap voert, is de flexibele besloten vennootschap zeker qua aansprakelijkheden een goed alternatief.

De belangrijkste aspecten bij het oprichten van een BV zijn:

 • Er is geen minimumkapitaal meer nodig.
 • De crediteurenbescherming is gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
 • Aandeelhouders kunnen ‘eigen’ bestuurders benoemen.
 • Er bestaat geen wettelijk verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen, aandelen zijn, desgewenst en als dat in de statuten mogelijk is gemaakt, vrij overdraagbaar.
 • Er zijn ruime mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.
 • De vennootschap kan stemrechtloze of winstrechtloze aandelen invoeren.
 • In de statuten kan een regeling worden opgenomen over flexibele verdeling van het stemrecht.
 • Er is een adequate wettelijke geschillenregeling.

Beschikt uw BV over statuten die voor 1 oktober 2012 zijn opgesteld? Dan kunnen die statuten in tegenspraak zijn met de nieuwe wetgeving. U profiteert dan niet zonder meer van de nieuwe wetgeving omdat bestaande statuten dan blijven gelden. Wilt u wel de voordelen van de nieuwe wetgeving toepassen, dan moet u de statuten laten aanpassen.

Het is zaak u uitgebreid te laten voorlichten over alle juridische en fiscale consequenties als u uw onderneming in de vorm van een besloten of naamloze vennootschap wilt gaan voeren.


Geen belastingvrijstelling voor ontslagvergoeding in stamrecht

Crisis. Ontslagen. Verhoging van AOW-leeftijd. Pensioen in eigen beheer. Er zijn steeds meer redenen om maatregelen te nemen waarmee u fiscaal zo voordelig mogelijk kunt zorgen voor een constant periodiek inkomen. Tot 2014 voorzag de stamrecht BV in die mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling waarop dat gebaseerd is, is vervallen. Ontslagvergoedingen worden nu volledig belast in box I.

Bestaande stamrechten hoeven niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Na een overgangsperiode in 2014 wordt sinds 1 januari 2015 belasting geheven over de volledige uitkering.

Ook op het onderbrengen van ontslagvergoedingen in bankspaar- en verzekeringspolissen bestaat geen belastingvrijstelling meer.


Aandelen BV desgewenst vrij overdraagbaar

Statuten van BV’s bevatten meestal een blokkeringsregeling. Dat betekent dat over te dragen aandelen eerst aan mede-aandeelhouders moeten worden aangeboden. Als u in een BV met andere aandeelhouders samenwerkt, wilt u waarschijnlijk niet opeens geconfronteerd worden met een nieuwe partner waar u zelf niet voor gekozen heeft. De inhoud van de statuten bepalen uiteindelijk of aandelen wel of niet vrij overdraagbaar zijn.

Wat speelt er zoal bij een aandelenoverdracht?

 1. De verkoper verleent garanties aan de koper. Die garanties kunnen heel erg uitgebreid zijn, maar ook vrij beperkt.
 2. Als een bestaande onderneming wordt overgenomen, dan wordt meestal goodwill bedongen. Achteraf kunt u bedrogen uitkomen, wat overigens meer voorkomt dan u zou denken. Neem een verrekenbeding op, waarmee u de koopsom achteraf kunt aanpassen. Een verrekenbeding biedt u meer zekerheid over de uiteindelijke juistheid van de berekende koopsom.
 3. Om de overgenomen goodwill te beschermen kunt u een clausule opnemen waarin u regelt dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet dezelfde activiteiten mag uitvoeren. Zo beschermt u waarvoor u betaald heeft.
 4. Alle gegevens over de aandeelhouders moeten in het aandeelhoudersregister worden vermeld. Dat geldt voor de uitgifte, waarbij onder meer gegevens over het kapitaal en de aandeelhouders in het register worden opgenomen. Maar het geldt ook als er aandelen worden overgedragen. Wij verzorgen de inschrijving in het aandeelhoudersregister, de vennootschap zelf bewaart het register.
 5. Wij vervullen alle wettelijke formaliteiten, die moeten worden nageleefd om de overdrachten rechtsgeldig te laten zijn.
 6. Wij onderzoeken op welke manier de verkoper de aandelen in zijn bezit heeft gekregen. Wij stellen de overdrachtsakte op. Afhankelijk van wat partijen hebben afgesproken, wordt de koopsom op onze kwaliteitsrekening (derdengeldenrekening) gestort. Net als bij het kopen van een huis maken wij, zodra de akte is ondertekend, het geld over aan de verkoper.
 7. Wij verzorgen de inschrijving van de wijzigingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Zoveel fusies en splitsingen, zoveel verschillen

Economische crisis, ontwikkelingen in de markt of juist ontwikkelingen in uw bedrijf of privésituatie, uitbreiding van product- of dienstenpakket. Zomaar een greep uit aanleidingen voor fusies van bedrijven en splitsing van bedrijven. Zoveel fusies, zoveel verschillen. Zoveel splitsingen, zoveel verschillen. Zo’n proces vraagt om nauwe begeleiding door en samenwerking tussen notaris, accountant en belastingadviseur.

Er zijn heel veel soorten fusies. In juridische zin zijn ze allemaal verschillend. De hoofdlijn bij juridische fusies is dat daar twee of meer rechtspersonen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld twee BV’s. Het vermogen van één of meer van de verdwijnende rechtspersoon of rechtspersonen gaat naar de overblijvende (de “verkrijgende”) rechtspersoon. Dit is een vèrgaande vorm van fuseren. Een andere vorm is de aandelenfusie. Dan krijgt de ene vennootschap in ruil voor de eigen aandelen, aandelen in de andere vennootschap.

Fusies zijn er dus in alle soorten en maten. Enkele voorbeelden:

 1. Bedrijfsfusie. U neemt alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van een ander bedrijf over.
 2. Aandelenfusie. U koopt alle aandelen van het bedrijf waarmee u gaat fuseren en geeft in ruil daarvoor aandelen van uw bedrijf aan de betreffende aandeelhouders.
 3. Juridische fusie. De rechtspersoon waarvan u aandeelhouder bent, gaat volledig op in de rechtspersoon die uw bedrijf koopt. Hier gelden strikte voorwaarden voor.

Bij splitsing gaat het precies andersom. Bij juridische splitsing kunt u uw gehele of gedeeltelijke bedrijfsvermogen overhevelen naar één of meer nieuw op te richten rechtspersonen. Juridische splitsing is daarmee eigenlijk de tegenhanger van de juridische fusie.
Splitsingen van rechtspersonen kunnen worden uitgevoerd als “zuivere splitsing”, als “afsplitsing” of als “hybride splitsing”.

 1. Zuivere splitsing. In die situatie houdt bijvoorbeeld uw rechtspersoon (BV) op te bestaan. Het vermogen gaat over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen.
 2. Afsplitsing. In deze situatie blijft uw BV (rechtspersoon) bestaan en gaat een gedeelte van het vermogen over op één of meer andere rechtspersonen.
 3. Hybride splitsing. Dit komt in de praktijk in toenemende mate voor. In deze situatie gaat het gehele vermogen over naar twee of meer nieuwe rechtspersonen, maar blijft de splitsende rechtspersoon (bijvoorbeeld uw BV) bestaan.

Juridische fusie en splitsing zijn niet vormvrij. U hebt er een notariële akte voor nodig Wij verzorgen de formele procedures en zorgen ervoor dat gedurende het hele traject alle van belang zijnde juridische zaken en gevolgen aan bod komen. Daarmee kunt u telkens afgewogen keuzes maken en vervolgstappen zetten.


Familie-opvolging. Continuïteit vóór cashen

Van elke twee eigenaren van familiebedrijven droomt er een van overdracht binnen de familie. Uit onderzoek blijkt dat achteraf die dromen niet altijd uitkomen, maar opvolging binnen de familie komt nog heel vaak voor. Continuïteit gaat meestal voor cashen.

Tweederde van alle familieondernemers heeft een beperkt beeld van de waarde van de onderneming. Het is niet makkelijk om de marktwaarde vast te stellen, accountants – en dan vooral brancheaccountants – hebben veel kennis in huis en kunnen een verantwoord waarderingsrapport maken. Doe-het-zelf schema’s werken minder goed. De marktwaarde zit namelijk ook voor een groot deel in de persoon van de ondernemer en laat zich niet vatten in een standaard doe-het-zelf berekening. En bovendien verdwijnt de persoon van de ondernemer na bedrijfsoverdracht uit beeld.

In een BV is de continuïteit verzekerd, de BV is immers een rechtspersoon. Die houdt bij uw vertrek niet op te bestaan. Verkoopt u uw aandelen, dan moet u over de opbrengst 25% inkomstenbelasting betalen, althans als u een aanmerkelijk belang hebt. Dat hebt u als u minimaal 5% van de aandelen heeft. Wordt uw bedrijf uit de BV verkocht, dan moet de verkopende BV vennootschapsbelasting betalen over de (boek)winst.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Als u uw bedrijf binnen de familie overdraagt, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het onroerend goed van het bedrijf. Binnen de familie, dat zijn kinderen, kleinkinderen, broers, zussen of hun echtgenoten. Er gelden overigens wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw opvolger het bedrijf minimaal drie jaar voortzetten.


Ondernemerstestament is bittere noodzaak

Voor vrijwel elke ondernemer is het belangrijk dat zijn bedrijf wordt voortgezet. U hebt er jaren werk in zitten, een bedrijf op- en uitgebouwd. Natuurlijk wilt u voorkomen dat uw bedrijf bij calamiteiten zou ophouden te bestaan. Eén van die calamiteiten is overlijden. Als u onverwacht zou overlijden kan uw bedrijf van het ene op het andere moment volledig stuurloos worden. Met alle gevolgen van dien voor uw familie, uw relaties en uw personeel.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw onderneming in de problemen komt in een situatie waarin u er ineens niet meer bent? Maak een ondernemerstestament. Een goed ondernemerstestament zorgt voor continuïteit van uw bedrijf, zonder dat belangen van uw andere erfgenamen verwaarloosd worden. De term “ondernemerstestament” zult u overigens tevergeefs zoeken in wetten en regels. Een ‘ondernemerstestament’ is een testament waarin u als ondernemer / directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalt wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren.

Van alles te regelen

U kunt in uw testament van alles regelen. Naar wie gaan de aandelen? Is dat tegen betaling of “om niet” (gratis)? Hoe moet de waarde van de aandelen worden vastgesteld? En, moet die waarde direct in zijn geheel of juist in termijnen worden betaald? Hoe zit het in dat geval met rentebetaling? En wat gebeurt er richting fiscus? Moet er direct worden afgerekend voor de Inkomstenbelasting of mag de fiscale claim worden doorgeschoven? En wat als de voortzetter de aandelen binnen een bepaalde periode verkoopt, krijgen de andere kinderen dan hun deel van de waardestijging? Of als de voortzetter overlijdt? Gaan de aandelen dan naar uw partner of naar uw andere kind(eren)? Vragen genoeg, en er zijn er nog wel meer …. Want ook over de verdeling van uw privébezit en over de verzorging van uw nabestaanden legt u daarin uw wensen vast.

Hoe dan ook, met een ondernemerstestament voorkomt u dat uw erfgenamen het niet eens kunnen worden over de voortzetting van uw bedrijf. U voorkomt dat het bedrijf wordt verkocht en de opbrengst met de nodige ruzies verdeeld moet worden. Of dat de onderneming failliet gaat, in waarde afneemt.

En wilt u ook de hele afwikkeling in handen leggen van iemand die u volledig vertrouwt? Benoem dan een executeur in uw testament. Die heeft veel bevoegdheden, hij vertegenwoordigt ondermeer de kinderen, maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Hij kan zelfstandig schulden betalen, spullen verkopen en legaten afgeven.

De executeur is heel flexibel. Hij kan namelijk ook adviseur zijn voor de voortzetter van het bedrijf. Of, als u dat wilt, zelfs tijdelijk de leiding van uw bedrijf krijgen. U bepaalt uiteindelijk welke rol de executeur mag spelen. En, om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, is het slim om elke vijf jaar uw ondernemerstestament opnieuw met ons tegen het licht te houden, te bekijken of de keuzes van destijds nog steeds zo zouden uitpakken als u wilt, en eventueel aan te passen.