Effecten van samenlevingsvormen verschillen

Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccepteerd, niet alleen in de samenleving maar ook in de wet. Tegenwoordig valt er te kiezen uit een scala aan mogelijkheden. Juridisch worden deze verschillende vormen herleid naar vier mogelijkheden. Naast het traditionele huwelijk zijn dat partnerschapsregistratie en het sluiten van een samenlevingscontract en het samenwonen zonder contract.

Veel zaken binnen deze vier vormen zijn op grond van de wet geregeld. Niet alles dus. Zo kan je zelf aanvullende, niet in de wet geregelde wensen en afspraken vastleggen in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingscontract. Bijvoorbeeld over regelingen als huwelijk, partnerschap of samenwonen eindigt, door overlijden of beëindiging van de relatie. Wat zijn dan rechten en plichten? Wat kan je regelen om de fiscus zo min mogelijk te financieren?

Bij de keuze om al dan niet huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract af te sluiten kunnen emotionele motieven de doorslag geven. Wij nemen u graag mee langs alle relevante informatie en mogelijke keuzes met de daaraan verbonden gevolgen op alle terreinen. In grote lijnen hebben de drie contractsvormen fiscaal dezelfde gevolgen. Ingeval van samenwonen zijn echter alimentatierechten en -plichten niet geregeld, met alle nadelige gevolgen voor een van beiden. Bij samenwonen zonder contract en testament zijn eigen kinderen enig erfgenaam. De langstlevende partner krijgt dan niets. Ook bij huwelijk en partnerschap is een testament eigenlijk noodzakelijk, bijvoorbeeld om voogdij te regelen, een bewindvoerder of en executeur aan te stellen, om ter regelen dat er vermogen na overlijden alleen de eigen kinderen ten goede komt en niet moet worden gedeeld met ex-partners.

Kortom, voldoende redenen om een afspraak te maken om alle mogelijkheden na te lopen. Heeft u vragen? Bel ons voor het maken van een afspraak.