Geen rekening en verantwoording verschuldigd over besteding van schenking

Soms richten mensen stichtingen met een bepaald doel op om iets te betekenen voor de maatschappij. De oprichter is dan soms ook enig bestuurder van de stichting. In zijn of haar testament wordt dan ook nogal eens bepaald dat er een substantieel deel van de nalatenschap (geldbedrag) wordt geschonken aan de stichting.

Tot aan de Hoge Raad is de vraag aan de orde geweest of de erfgenaam of erfgenamen nadien van de stichting kunnen verlangen dat deze rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Dit om te controleren of de giften al dan niet conform het doel van de stichting zijn besteed.

De Hoge Raad gaat niet mee in dat verlangen. Op deze manier geschonken bedragen behoren immers tot het vermogen van de stichting. Om die reden – maar ook gelet op de doelstelling van de in dit geval betrokken stichting – brengt de betrokkenheid van de erflater (degene die het bedrag per testament heeft geschonken) niet met zich mee dat de stichting zich tegenover de erfgenamen moet verantwoorden.

Wilt u meer weten over schenkingen via testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.