Huwelijkse voorwaarden geen Invloed op vererving, wel op erfbelasting

Als u geen testament heeft vindt de vererving plaats op grond van de wettelijke regeling. Die wettelijke regeling van de nalatenschap houdt – kort gezegd – in dat de echtgenoot en de kinderen samen erfgenaam zijn, ieder voor een gelijk deel. De wet verdeelt de nalatenschap echter zo, dat de echtgenoot alle bezittingen toegedeeld krijgt, onder de verplichting om de schulden voor zijn rekening te nemen. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen ieder een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende, namelijk bij overlijden en faillissement van de langstlevende, ter grootte van hun wettelijk erfdeel.

 

Veel mensen kiezen ervoor om wel een testament op de langstlevende te maken om de wettelijke regeling verder aan te passen en toevoegingen te doen. Belangrijke reden daarvoor kan onder meer zijn dat de opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen wordt aangepast, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfdelen van de kinderen “opgegeten” moeten worden bij opname in een zorginstelling. Een andere reden is de mogelijkheid om te besparen op de te betalen erfbelasting.

Wat bepaald is in de huwelijkse voorwaarden zelf is wel van invloed op de omvang van de erfdelen van de langstlevend echtgenoot en de kinderen. Bij het maken van huwelijkse voorwaarden zorgt u er voor dat de bezittingen en schulden van de echtgenoten gescheiden blijven. Er ontstaat dan geen gemeenschap van goederen.

 

Als uitsluitend sprake is van gescheiden bezit in de voorwaarden en er geen zogenaamde verrekenbedingen zijn opgenomen (ook wel koude uitsluiting genoemd), maakt het wel uit of een echtgenoot met het meeste vermogen als eerste komt te overlijden of als laatste.

Vererft er bij het overlijden van de eerste echtgenoot veel vermogen dan moet in principe ook direct meer erfbelasting worden betaald door de langstlevende echtgenoot.

Zijn er verrekenbedingen opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, bijvoorbeeld met de bepaling dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot met elkaar moet worden afgerekend alsof wel een gemeenschap van goederen bestond, dan ontstaat er op zich een evenwichtiger verdeling van het vermogen bij overlijden en heeft dat ook weer invloed op de te betalen erfbelasting.

 

De conclusie is dat huwelijkse voorwaarden geen invloed hebben op de vererving, maar wel op de totale omvang van de nalatenschap en de te betalen erfbelasting.

 

Om dit allemaal in goede banen te leiden is het erg belangrijk om de huwelijkse voorwaarden en testamenten precies op elkaar af te stemmen en de (fiscale) gevolgen goed door te rekenen. Laat u zich dus goed voorlichten en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder om uw zaken goed te regelen.