Mogelijk bent u rijker dan u dacht

Er is een kleine kans dat u -zonder het zelf te weten- gerechtigd bent tot gelden uit bijvoorbeeld een voor u onbekende erfenis.

Geld in bewaring geven

Iedereen kan geld, waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft, onder voorwaarden in bewaring (consignatie) geven aan het ministerie van Financiën. Deze gelden komen dan in de zogenaamde ‘consignatiekas’. Geld storten in de consignatiekas kan op grond van: een wettelijk voorschrift; een beschikking van de minister van Financiën; of een beslissing van de rechter. Bijvoorbeeld als iemand niet als erfgenaam te vinden is in een erfenis.

Notarissen maken gebruik van de consignatiekas, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van erfenissen. Daarmee kan aan de betalingsverplichting aan de rechthebbenden worden voldaan als betaling aan de rechthebbende niet direct mogelijk is, bijvoorbeeld als deze onbekend is of het geld niet wil aannemen.

Bekendmaking

Het ministerie van Financiën maakt bekend als geld in de consignatiekas wordt opgenomen. Dat gebeurt via een publicatie in de Staatscourant en een aantal dagbladen. Het ministerie publiceert de tegoeden vijf jaar na opname van een bedrag in de consignatiekas. Consignaties van € 45,38 en minder worden niet gepubliceerd. Een jaar voor de verjaring wordt er nog een keer in de Staatscourant gepubliceerd. Over de consignaties van € 45,38 en kleiner wordt nooit gepubliceerd. Het ministerie hoeft niet actief op zoek naar rechthebbenden.

Claim indienen

De rechthebbende op dat geld kan het geld zelf (doen) opvragen. Indien u zou willen nagaan of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas dan kunt u gebruik maken van een zogeheten zoekformulier consignatiekas. Indien uw naam voorkomt in de database en u uw recht op uitkering kan aantonen dan kan er door u een claim worden ingediend.

U moet bij het indienen van die claim in ieder geval de volgende bescheiden meesturen:

  • een kopie van een recent legitimatiebewijs van u als rechthebbende;
  • wanneer u een claim indient als gevolmachtigde een volmacht die aantoont om namens de betreffende rechthebbende te mogen handelen;
  • documenten waaruit het recht op uitkering blijkt, bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht of een afschrift van een testament.

Ook moet u als zodanig het bankrekeningnummer doorgeven waar de eventuele uitkering op kan worden overgemaakt. Hierbij moet u de naam, adres en woonplaats van de rechthebbende vermelden. Voor het beheer van de consignatiekas worden geen kosten in rekening gebracht.

Rente

Over consignaties vanaf € 45,38 wordt bij de uitbetaling een enkelvoudige rente vergoed. Dat betekent geen rente over de rente van voorgaande jaren (oftewel geen samengestelde rente). De rente wordt vergoed vanaf de maand na consignatie tot en met de maand voorafgaand aan uitbetaling. Over gedeelten van een kalendermaand wordt geen rente vergoed. Het ministerie stelt het rentepercentage jaarlijks vast. Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de dan geldende rentepercentages voor direct opvraagbare spaarrekeningen bij de grote banken.

Verjaring

Het ministerie van Financiën houdt consignaties vanaf 1980 voor een periode van 20 jaar in bewaring. De consignatiekas bestaat sinds 8 juli 1908. Voor consignaties van voor 1980 en voor consignaties tot € 45,38 geldt een verjaringstermijn 60 jaar. Gelden die niet binnen die periode worden geclaimd, vallen toe aan de Nederlandse Staat.

Het is dus belangrijk om tijdig een claim in te dienen indien u vermoed gerechtigd te zijn tot in consignatie gegeven gelden!

Wilt u meer informatie over de consignatiekas? Bel ons voor het maken van een afspraak.