Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.

Het moet voor ondernemers makkelijker worden om een bedrijf te starten en te exploiteren. Daartoe treedt – als de wet zal zijn aangenomen – in de loop van dit jaar waarschijnlijk de Wet modernisering personenvennootschappen in werking. De nieuwe wet heeft betrekking op de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma, de maatschap, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

De huidige regels voor personenvennootschappen, waarvan een gedeelte bestaat uit regels uit 1839, worden gemoderniseerd. Hoewel dit zeker niet de eerste keer is dat geprobeerd wordt deze wetgeving te moderniseren, lijkt deze nieuwe poging meer kans van slagen te hebben dan de voorgaande pogingen. Dat komt vooral doordat er wordt uitgegaan van de huidige, reeds bestaande wetgeving die wordt vereenvoudigd.

Het verschil tussen de maatschap en de vennootschap onder firma komt te vervallen, (register)goederen kunnen eenvoudig op naam van de vennootschap worden gezet, er kan makkelijker in en uit worden getreden. Uittreding leidt niet meer tot ontbinding van de vennootschap en er is geen verschil meer tussen beroep- en bedrijfsactiviteiten.

De vennootschap bestaat net als nu uit vennoten die zich naar elkaar toe verplichten iets in te brengen met als doel samen het resultaat te behalen. De inbreng kan bestaan uit goederen, maar ook uit arbeid.
Er komt meer zekerheid voor schuldeisers, nu toekenning van rechtspersoonlijkheid betekent dat het veel eenvoudiger is te controleren wat de vennootschap op naam heeft. Als de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijk kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht is gegeven. De aansprakelijkheid van een vennoot is beperkt tot vijf jaar na het uittreden.

Spannend is of dit voorstel het nu echt gaat halen, het vorige voorstel tot vernieuwing is in 2011 gesneuveld. Het ziet er echter naar uit dat het dit keer wel gaat lukken. Wilt u er meer over weten? Bel ons voor een afspraak.