Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die op of na 1 juli 2021 worden opgericht, moeten in de statuten een regeling opnemen voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Hiermee wordt aangesloten bij de regels die al gelden voor NV’s en BV’s.

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die vóór 1 juli 2021 zijn opgericht, geldt dat deze regels bij de eerstvolgende wijziging in de statuten moeten worden opgenomen. Overigens kunnen statuten die niet aan de verplichting voldoen tot 1 juli 2026 geldig zijn.

Tegelijkertijd moet u in de statuten geregeld hebben dat een bestuurder (of commissaris) niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders (of commissarissen) samen. Ook daarmee wordt aangesloten bij de regels voor NV en BV.

Ook de aanpassing van de regels in geval van tegenstrijdig belang vragen aandacht, want worden ook in lijn gebracht de de NV- en BV-regels. Vanaf 1 juli 2021 kan geen beroep meer worden gedaan op oude statutaire bepalingen dat de rechtspersoon door een ander dan het bestuur of een bestuurder kan worden vertegenwoordigd. Bovendien moet een tegenstrijdig belang schriftelijk worden vastgelegd, tenzij er een raad van toezicht/commissarissen is of de statuten anders bepalen.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor bestuur en toezicht? Bel ons voor het maken van een afspraak.