Schenking kort voor overlijden verrekend met erfenis

De verrekening houdt in dat de te betalen erfbelasting wordt verminderd met de reeds betaalde schenkbelasting. De regel lijkt duidelijk, maar toch is er de vraag of de werkelijk betaalde schenkbelasting in mindering wordt gebracht op het erfdeel, óf dat de vermindering als percentage moet worden gezien van het geschonken bedrag ten opzichte van het totale erfdeel.

Volgens het Hof (Leeuwarden) is de wettekst helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het Hof vindt vermindering met het gehele bedrag aan schenkbelasting niet in strijd met doel en strekking van de wetsbepaling. De termijn is 180 dagen. Alles wat binnen die 180 geschonken is, moet worden verrekend, alles wat daarvóór is ontvangen, valt buiten de verrekening.

Wilt u meer weten over schenkingen en schenkingsvrijstellingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.