Tien verschillen tussen vereniging en stichting

 1. Oprichting
  Stichting: alleen bij notariële akte
  Vereniging: bij notariële akte (voor volledige rechtsbevoegdheid), bij onderhandse akte of mondelinge afspraak (voor beperkte rechtsbevoegdheid)
 2. Geldmiddelen
  Stichting: verbod op winstverdeling onder bestuursleden
  Vereniging: verbod op uitkeringen aan oprichters of bestuurders
 3. Aansprakelijkheid
  Stichting: geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders
  Vereniging: geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij volledige rechtsbevoegdheid), hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij beperkte rechtsbevoegdheid)
 4. Inschrijving handelsregister
  Stichting: verplichte inschrijving
  Vereniging: verplicht voor vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
 5. Leden
  Stichting: een stichting mag geen leden hebben
  Vereniging: een vereniging heeft per definitie leden
 6. Interne organisatie
  Stichting: verplichte instelling van bestuur
  Vereniging: verplichte instelling van algemene ledenvergadering en bestuur
 7. Bevoegdheden
  Stichting: stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid en kan – als de statuten daarin voorzien – ook onroerend goed aankopen.
  Vereniging: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen onroerend goed aankopen, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wel, mits de statuten daarin voorzien.
 8. Statutenwijziging
  Stichting: besluit van bestuur of van Rechtbank
  Vereniging: besluit van algemene vergadering
 9. Ontbinding en opheffing
  Stichting: door bestuursbesluit of door de rechter (na vordering van het Openbaar Ministerie)
  Vereniging: door besluit van de algemene vergadering, in situaties die in de statuten zijn genoemd, bij faillissement
 10. Schenkingen, legaten en erven
  Stichting: kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
 11. Vereniging: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
  Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn.