Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De WWFT is niet van toepassing op familie- en erfrecht, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.

Onderzoek

Schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld met een UBO-register en via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moeten doen, als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht

Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties ongebruikelijk zijn of te maken zouden kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Dat geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet over de melding informeren.

Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties € 10.000 of meer in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van € 10.000 of meer. En tot slot moeten wij ook melden, als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt € 10.000 of meer in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank.

Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht

De wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken, tenzij er sprake is van het constateren van een ongebruikelijke transactie bij belastingaangiften.


Privacy statement

De communicatie en gegevensuitwisseling met bezoekers van deze site gebeurt zo veilig mogelijk. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden op geen enkele manier openbaar gemaakt, verhuurd of verkocht. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen en klachten, voor het uitbrengen van offertes, voor het uitwerken van uw opdracht, voor het opstellen van akte(n), en indien nodig worden uw persoonsgegevens verstuurd naar derden, wat nodig is voor het vastleggen van uw akte(n). Uw gegevens worden ook gebruikt voor algemene correspondentie betrekking hebbende op uw opdracht, en voor de facturatie van de werkzaamheden voor u verricht.
Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan, heeft betrokkene te allen tijde recht op het inzien van zijn of haar gegevens. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal zijn volgens de wettelijke bewaarplicht en ter verantwoording van de werkzaamheden waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen.


Wanneer een stichting oprichten?

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren, met behulp van een vermogen. U kunt een stichting – net als andere rechtspersonen – slechts oprichten bij notariële akte. Een rechtspersoon is iets anders dan een “natuurlijk persoon”. Natuurlijke personen zijn individuele mensen. Als volwassene bent u bevoegd om rechtshandelingen te doen, bijvoorbeeld het kopen van een auto. Een rechtspersoon heeft diezelfde bevoegdheden, maar is zelf geen mens. De rechtspersoon – in dit geval de stichting – wordt vertegenwoordigd door daartoe aangewezen bestuurders, die zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Lees hier meer over het oprichten van een stichting.BV-recht flexibel: gevolgen voor uw aansprakelijkheid

Heeft u een BV? Let dan op de gevolgen voor uw aansprakelijkheid! Door de flexibilisering van het bv recht in 2012 kunnen uw statuten ineens een andere betekenis hebben gekregen. Maak snel een afspraak en kom langs met uw statuten! Wij sluiten die dan weer aan op de nieuwe wetgeving. Ook kunnen we u voorlichten over de (on)mogelijkheden van het nieuwe BV-recht.


Gegevens ANBI vanaf 1 januari 2014 openbaar via Internet

Goede doelen moeten vanaf 1 januari 2014 verschillende gegevens over het laatste boekjaar via Internet openbaar maken. Op die datum treedt de uitvoeringsregeling voor ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) in werking. De regering wil daarmee de transparantie in de filantropische sector bevorderen.

De gegevens mogen op een eigen website van de betreffende organisatie worden gepubliceerd of op gemeenschappelijke Internetvoorzieningen die aangeboden worden door de brancheorganisaties. De gegevens die moeten worden gepubliceerd hebben betrekking op:

  1. de officiële naam van de instelling;
  2. het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister;
  3. het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  4. de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  6. namen van bestuursleden, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling (m.u.v. kerkgenootschappen).
  7. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling, en
  8. de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld.