Consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) houdt in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) een online consultatie over het gebruik van data uit het Handelsregister. Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot 30 juni meedenken over hoe deze data integer gebruikt kan worden. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de juiste balans tussen openbaarheid en privacy.

Huidige situatie

Volgens de Nederlandse Handelsregisterwet is een groot deel van de gegevens in het register openbaar. Daardoor is KVK – als uitvoerder van deze wet – verplicht om gegevens te leveren als daarom wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vestigingsadres en de naam van de bestuurders. Die transparantie draagt bij aan rechtszekerheid in het economische verkeer: ondernemers kunnen zien met wie zij zaken doen. Ditzelfde geldt voor consumenten wanneer zij bijvoorbeeld een conflict met een bedrijf hebben. Dit draagt bij aan een goed functionerende open economie.

De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over de openbaarheid van gegevens in het Handelsregister. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid van het afschermen van data in het belang van privacy en veiligheid. De wensen en behoeftes van verschillende belanghebbenden kunnen daarbij sterk uiteenlopen. Het doel van de consultatie is om samen te kijken naar oplossingen die meer recht doen aan deze verschillende, en soms tegenstrijdige wensen en belangen. De mogelijkheid en voorwaarden om adressen af te schermen zal in de consultatie nadrukkelijk aan de orde komen.

Oplossingsrichtingen

Alle oplossingsrichtingen zijn bespreekbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over de rechtsvormen waarover het register informatie moet bevatten en voor wie deze gegevens toegankelijk zijn. Zo nodig kan onderzocht worden of en hoe de huidige Handelsregisterwet aangepast zou kunnen worden. Het ministerie van EZK zal de opbrengst van de consultatie eind deze zomer voorleggen aan de Tweede Kamer. Daarna worden de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt en getoetst aan het Europese juridische kader en toepasbaarheid binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op basis hiervan zal in afstemming met de belanghebbenden een nader uitgewerkt voorstel van regelgeving en praktijkoplossingen worden opgesteld.

Deelnemen aan de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en KVK nodigen een groot aantal partijen uit om mee te denken. Natuurlijk ondernemers die met hun gegevens in het register staan, maar ook brancheverenigingen, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, afnemers, non-profit organisaties en overheden. De consultatie vindt plaats van 26 mei tot 30 juni 2021. Deelname aan de consultatie kan ook zonder gerichte uitnodiging via de website www.internetconsultatie.nl/datavisie.