Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of zij onder curatele word gesteld, of een beschermingsbewind dan wel mentorschap wordt ingesteld en dat zoiets ook niet kan gebeuren als hij of zij wilsonbekwaam wordt.

Onlangs speelde een zaak voor het gerechtshof waarin de kantonrechter wel een meerderjarigenbewind als een mentorschap heeft uitgesproken, uit te voeren door een professional. De kantonrechter had twijfels bij de wilsbekwaamheid van degene die het levenstestament had laten opmaken. Het gerechtshof ging daar in hoger beroep niet in mee.
Ook als er gronden voor meerderjarigenbewind en mentorschap aanwezig zijn, blijft de vraag of dergelijke maatregelen nodig zijn met het ook op een bestaand levenstestament. Het hof gaat er van uit dat de notaris die het levenstestament heeft opgesteld, zich op de voorgeschreven manier heeft vergewist van de wilsbekwaamheid van zijn cliënt. Als daarnaast de mentor stelt dat betrokkene prima in staat is om zijn wil kenbaar te maken en het hof dit zelf ook kan waarnemen, is er geen enkele reden om een levenstestament ongeldig te verklaren wegens wilsonbekwaamheid.

Voor het hof is ook nog artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van belang. Nederland heeft de verplichting om beschikkingen te respecteren die iemand treft met het oog op mogelijke handelingsonbekwaamheid in de toekomst. Als iemand met het levenstestament als doel heeft bewind, mentorschap en curatele te voorkomen, zou dat doel ernstig worden belemmerd door zonder voldoende gronden anderen tot bewindvoerder of mentor te benoemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een levenstestament u biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.