Levenstestament moet voldoende zekerheid bieden voor belangen volmachtgever

In een tijd waarin een nieuwe relatie, bijvoorbeeld na overlijden van de eerste partner, alom voorkomt, zien notarissen ook in toenemende mate voorstellen van betrokkenen voor levenstestamenten waarin de nieuwe partner als gevolmachtigde worden aangewezen als zich en situatie voordoet waarin de opsteller van het levenstestament niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. In het merendeel van de gevallen gaat dit goed, maar te vaak blijkt er ook misbruik te worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de gevolmachtigde vriend of vriendin uw huis zou verkopen, schenkingen of allerlei aankopen vanaf uw bankrekening zou doen aan zichzelf.

De rechter zal uiteindelijk altijd nagaan of betrokkene transparant heeft gehandeld en de belangen van de volmachtgever goed heeft behartigd. Als de rechter tot de conclusie komt dat uw gevolmachtigde dat niet heeft gedaan, zal hij of zij een bewindvoerder benoemen en het levenstestament terzijde schuiven. Om een bewindvoerder te benoemen volgt de rechter duidelijke regels. Hij volgt uw uitdrukkelijke voorkeur, behalve als er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken. Als u in uw levenstestament uitdrukkelijk voorkeur hebt uitgesproken voor uw partner maar hij of zij aantoonbaar uw belangen niet goed behartigt, zal hij iemand anders als bewindvoerder benoemen.

Benoeming van een bewindvoerder ondanks het bestaan van een levenstestament kan ook voorkomen als bijvoorbeeld meerdere kinderen als gevolmachtigde zijn benoemd, maar met elkaar van mening verschillen over uitvoering van concrete onderdelen.

Om te voorkomen dat uw gevolmachtigden in een dergelijk lastig parket komen, kunnen wij u helpen om dergelijke kwesties in de redactie van uw levenstestament te voorkomen. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.