Naleven huwelijkse voorwaarden bespaart veel onheil

Voor bijna even zoveel ondernemers zijn de voorwaarden daarna uit het zicht, opgeborgen in een lade of map. Wat er in staat, wordt al gauw niet herinnerd.
Wie zich tijdens het huwelijk niet aan de vastgelegde voorwaarden houdt, kan zich op een later moment de haren wel uit zijn of haar hoofd trekken. Dat latere moment kan overlijden van een van de partners zijn, maar ook het stuk lopen van het huwelijk.

Met huwelijkse voorwaarden waarin gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, worden de vermogens van beide partners gescheiden gehouden. Het besluit om huwelijkse voorwaarden te maken kan gebaseerd zijn op uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat het familievermogen beschermd moet worden, dat er grote verschillen bestaan in het vermogen van elk van beide partners, dat er sprake is van een eigen bedrijf, dat de niet-ondernemende partner moet worden beschermd tegen faillissement, of dat er kinderen zijn uit een eerder huwelijk.

Het uitsluiten van een gemeenschap van goederen brengt met zich mee dat een partner die minder gaat werken om de kinderen te verzorgen ook minder vermogen opbouwt dan de ondernemende partner. In veel gevallen wordt daarom in de voorwaarden afgesproken dat het overgespaarde inkomen gelijkelijk wordt verdeeld over beide partners. Dat heet dan periodiek verrekenbeding, waaraan de verplichting is verbonden om dit jaarlijks uit te voeren. Laat dat nu juist heel vaak vergeten worden!

Wie dit achterwege laat, moet bij het einde van het huwelijk – door overlijden of echtscheiding – alsnog afrekenen. Over wat daar dan wel en niet in moet vallen is men het dan vaak niet eens. Met alle narigheid van dien.

Wat moet er gebeuren als de bedrijfswinst al die jaren niet of niet helemaal is verrekend maar als investering in het bedrijf is gebruikt? En wat als de ene partner heeft meebetaald aan aflossingen van de hypotheek van de nader? Of hoe moet worden verrekend als het bedrijf tijdens het huwelijk is opgericht met geld van de andere partner?

Kortom, een bron van meningsverschillen, ruzie en veel kosten voor adviseurs en advocaten. Wie daar niet via mediation uitkomt, moet het doen met de uitspraak van de rechter.

Bij niet uitgewerkte periodieke verrekenbedingen wordt er in de wet van uitgegaan dat het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, zal zijn ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. Wie het daar niet mee eens is, zal dat moeten bewijzen. Bij gelijke verdeling van het eindvermogen wordt ook het ondernemingsvermogen betrokken. De onderneming blijft er dus niet buiten!

Neem niet het risico en kijk regelmatig of uw huwelijkse voorwaarden nog steeds wenselijk zijn en goed worden nageleefd. Als u samen vindt dat er andere afspraken gemaakt moeten worden, is het mogelijk huwelijkse voorwaarden te herzien. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.