Overdrachtsbelasting al verplicht bij economische eigendomsoverdracht onroerend

Economische eigendomsoverdracht is heel wat anders dan juridische overdracht. Samen vormen zij de volle eigendom van een onroerende zaak. De economisch eigenaar heeft recht op de gebruikswaarde van een object en draagt het positieve en negatieve gevolg van waardeverandering. De juridisch eigenaar blijft voor iedereen zichtbaar als de eigenaar in de openbare registers van het Kadaster.


Overdrachtsbelasting


Om economisch eigenaar te worden of over te dragen hoeft u alleen een onderlinge – onderhandse – overeenkomst te sluiten. Wilt u meer zekerheid, dan is een notariële akte mogelijk. Economische eigendom wordt echter niet ingeschreven bij het Kadaster, alleen de juridisch eigenaar blijft daarin zichtbaar. De verkoper van het economische eigendom is verplicht binnen twee weken na de overdracht deze te melden aan de belastinginspectie. Doet u dat niet, dan hangt u een geldboete boven het hoofd. Alleen als u de economische overdracht in een notariële akte regelt, biedt de notaris de akte ter registratie in het Kadaster aan. Dan kan ook de belastingaangifte in een voetverklaring bij de akte worden gedaan. Doet u de overdracht bij onderhandse akte/overeenkomst, dan moet u zelf een aangiftebiljet invullen en indienen.

 

Soms is er sprake van economische eigendomsoverdracht zonder dat u zich dat realiseert. Bijvoorbeeld in de situatie dat er een sleutelverklaring wordt afgesproken, vooruitlopend op de juridische eigendomsoverdracht. Een ander voorbeeld is de als in de koopovereenkomst alle activa van de verkoper al direct na ondertekening van de economische overdracht voor rekening en risico van de koper zijn. In deze situaties bent u in principe al op dat moment overdrachtsbelasting verschuldigd.

 

Voorkom vervelende verrassingen en neem in voorkomende gevallen contact met ons op. Bel tijdig voor het maken van een afspraak.