Publicatie giften en financiële gegevens verplicht

Het
overigens zeer ruim geformuleerde wetsvoorstel raakt in beginsel stichtingen,
verenigingen, kerkgenootschappen en daarmee vergelijkbare buitenlandse
rechtspersonen die in Nederland actief zijn. Het gaat dan niet alleen om ANBI’s
(Algemeen Nut Beogende Instellingen), maar ook om sportverenigingen, moskeeën,
kerken en wellicht vallen ook STAK’s (Stichting Administratiekantoren) onder de
regeling.

Elke
maatschappelijke organisatie moet – als de wet wordt aangenomen – donaties met
een waarde van €15.000,00 of meer openbaar te maken. Onder openbaar maken
wordt verstaan het melden van de hoogte van de donatie, de datum waarop de
donatie is ontvangen en de naam en woonplaats van de donateur. Vervolgens moet
elke bestuurder en elk lid van een eventueel aanwezig toezichthoudend orgaan
het donatieverzoek ondertekenen. Het wetsvoorstel voorziet overigens wel in een
mogelijkheid bepaalde organisaties vrij te stellen van de hiervoor bedoelde
verplichtingen.

Het
verplicht openbaar maken raakt heel veel organisaties, ook organisaties die nu
helemaal niet verplicht zijn stukken openbaar te maken. Wat overigens te denken
van de enorme inperking van het recht op privacy (van zowel de donateur als de
betrokken organisatie)? Gaat openbaarmaking niet heel ver? Zou het overleggen
aan belastingdienst en openbaar ministerie in een heleboel gevallen niet
voldoende zijn?

Wilt
u meer weten over schenkingen, de aftrekbaarheid daarvan en de aard van het
wetsvoorstel? Bel ons voor het maken van een afspraak.