Spoedwetgeving digitale communicatie voor testamenten en rechtspersonen

Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

De aanpassingen gelden ook voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen, zoals een testament. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen kan deze akte dan toch tot stand komen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Het notariaat is blij met deze tijdelijke mogelijkheden. Juist nu willen veel mensen hun zaken regelen voor als ze onverhoopt het slachtoffer worden van het coronavirus. Met deze wet kan rechtszekerheid worden geboden aan mensen die via Skype of een ander elektronisch communicatiemiddel een testament willen maken. Bovendien voorkomen we dat nabestaanden straks allerlei juridische procedures moeten gaan voeren over de geldigheid van zo’n testament.”

Hoe de tijdelijke wetswijziging er precies uit zal zien en wanneer die in werking treedt, is nog niet bekend.