Afleggen van rekening en verantwoording over financieel beheer door beheerder niet vanzelfsprekend

Bij beantwoording van die vraag is het doorslaggevend of de overleden ouder(s) beschikkingsbevoegd waren, zelf het beheer voerden en zich daarbij lieten bijstaan door een van hun kinderen. Als zij beschikkingsbevoegd waren, hebben de overige erfgenamen geen grond om rekening en verantwoording te eisen.

Als de ouders een levenstestament hebben gehad en daarin een van hun kinderen volmacht hebben gegeven tot hun financieel beheer, dan kan de eis tot rekening en verantwoording alleen succesvol worden ingezet als de gevolmachtigde zijn bevoegdheid ook daadwerkelijk heeft uitgeoefend en het beheer heeft gevoerd. Heeft de gevolmachtigde die bevoegdheid niet gebruikt, dan is hij ook geen rekening en verantwoording verschuldigd.

Ook de Hoge Raad heeft zich hierover gebogen. Als iemand met of zonder volmacht de financiën van de overledene beheerde, dan gaat het erom of er een verplichting is om rekening en verantwoording af te leggen tegenover de mede-erfgenaam. Dat is volgens de Hoge Raad het geval als er een rechtsverhouding tussen partijen bestaat of heeft bestaan, op basis waarvan die verplichting blijkt. De raad stelt vast dat een dergelijke rechtsverhouding kan voortvloeien uit de wet, een rechtshandeling of ongeschreven recht.


Wilt u meer weten over het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel