Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie

Soms
ziet de rechter een heel andere benadering, zoals in een geval waarin het
opvolgende kind door zijn ouders was onterfd vanwege de bevoordeling bij de
overname va het bedrijf. Bedoeling van de ouders was om de overige kinderen
daarvoor te compenseren. De onterfde opvolger beriep zich echter op zijn
legitieme portie.

Voor
de rechtbank is de uitdrukkelijke wens van de ouders leidend in deze situatie.
De rechter zal toetsen of de overnameprijs inderdaad lager was dan de waarde in
de vrije markt. Daarmee staat vast dat de ouders de opvolger hebben willen
bevoordelen. Er is dan sprake van een materiële schenking. Vanuit die optiek
moet de legitieme portie van de opvolger verminderd worden met het bedrag van
de bevoordeling.

Wilt
u meer weten over bevoordeling van bedrijfsopvolging en de rechten van
erfgenamen nadien? Bel ons voor het maken van een afspraak.