Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

Zekerheid
op naleving is het beste gewaarborgd bij een notariële geldleningsovereenkomst.
Daarin staan dan rechten en plichten ontegenzeglijk vast en zijn ook nog
direct, zonder tussenkomst van de rechter, afdwingbaar. In dergelijke overeenkomsten wordt
bijvoorbeeld wel eens opgenomen dat de hoofdsom van de aflossingsvrije
geldlening direct opeisbaar is als een overeengekomen verplichting niet op tijd
wordt ingelost.

Zo
ook in een casus waarin de jaarlijkse rente wordt betaald uit een schenking van
ouders aan het betreffende kind, dat in deze casus samenwoont. Nadat de
samenwoning stuk loopt, is er korte tijd sprake van achterstallige betalingen. Als
de ouders vervolgens de lening opzeggen en het geld terug eisen terwijl de
lening is gebruikt voor investering in onroerend goed, zijn de poppen aan het
dansen.

Het
Hof Amsterdam vindt de vordering van de ouders niet toelaatbaar. Het hof vindt
dat onverkorte toepassing van de overeengekomen opeisbaarheid bij niet tijdig
betalen niet spoort met de algemeen geldende opvatting over redelijkheid en
billijkheid. Hier blijkt weer het belang van het vooraf, ook bij de notaris,
goed afspreken wat de gevolgen zullen zijn bij verbreking van de relatie van
het kind.

Wilt
u meer weten over notariële geldleningsovereenkomsten? Bel ons voor het maken
van een afspraak.