Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

Zekerheid op naleving is het beste gewaarborgd bij een notariële geldleningsovereenkomst. Daarin staan dan rechten en plichten ontegenzeglijk vast en zijn ook nog direct, zonder tussenkomst van de rechter, afdwingbaar. In dergelijke overeenkomsten wordt bijvoorbeeld wel eens opgenomen dat de hoofdsom van de aflossingsvrije geldlening direct opeisbaar is als een overeengekomen verplichting niet op tijd wordt ingelost.

Zo ook in een casus waarin de jaarlijkse rente wordt betaald uit een schenking van ouders aan het betreffende kind, dat in deze casus samenwoont. Nadat de samenwoning stuk loopt, is er korte tijd sprake van achterstallige betalingen. Als de ouders vervolgens de lening opzeggen en het geld terug eisen terwijl de lening is gebruikt voor investering in onroerend goed, zijn de poppen aan het dansen.

Het Hof Amsterdam vindt de vordering van de ouders niet toelaatbaar. Het hof vindt dat onverkorte toepassing van de overeengekomen opeisbaarheid bij niet tijdig betalen niet spoort met de algemeen geldende opvatting over redelijkheid en billijkheid. Hier blijkt weer het belang van het vooraf, ook bij de notaris, goed afspreken wat de gevolgen zullen zijn bij verbreking van de relatie van het kind.

Wilt u meer weten over notariële geldleningsovereenkomsten? Bel ons voor het maken van een afspraak.