Steeds meer dementerenden, belang volmacht neemt toe

Het aantal dementerende Nederlanders zal binnen vier decennia verdubbelen tot een half miljoen. Dat meldde het ANP onlangs naar aanleiding van het World Alzheimer Report 2010. Toenemende vergrijzing is hiervan de belangrijkste reden. Wees het risico voor en zorg vooraf dat u de regie in handen houdt. Met een notariële volmacht kunt u dat. Hoe werkt het?

Als dementie bij u onverhoopt zou optreden kunnen anderen – bijvoorbeeld uw familie – een beschermingsmaatregel aan de rechter vragen. U kunt dat voorkomen door zelf vooraf te regelen wie u in die situaties gaat vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht houdt u de regie in eigen hand.

Met een beschermingsmaatregel van de rechter gaat iemand anders u vertegenwoordigen en voor u beslissingen nemen. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook aan welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging?
Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Dat geldt niet bij een beschermingsmaatregel van de rechter. Uw vertegenwoordiger (“gemachtigde”) hoeft – anders dan bij een beschermingsmaatregel – geen verantwoording af te leggen aan de rechter.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.Bankvolmacht of toch liever een algemene volmacht?

Een notariële volmacht geeft, net als de bankvolmacht, de bevoegdheid om te beschikken over bankrekeningen. Met een notariële volmacht kunt u daarnaast echter nog veel meer. Wilt u dat uw gevolmachtigde namens u ook andere handelingen kan verrichten, dan is de notariële volmacht en passende oplossing.

Er zijn diverse soorten volmachten, voor verschillende doeleinden en in verschillende vormen, zoals schriftelijke en mondelinge volmachten en volmachten die zijn verleend bij notariële akte. Bij volmachtverlening geeft iemand, de volmachtgever, de bevoegdheid aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam handelingen te verrichten.
De volmacht kan een bijzondere volmacht zijn, dat wil zeggen dat deze is verleend voor een bepaalde in de volmacht omschreven handeling, zoals verkoop van een woning.
De volmacht kan ook algemeen zijn en alle zakelijke handelingen betreffen. Vaak wordt een algemene volmacht notarieel vastgelegd, in verband met de bewijskracht tegen derden en de controle van de wilsbekwaamheid van de volmachtgever ten tijde van het tekenen van de akte.

Of de volmacht nu bijzonder of algemeen is, de volmachtgever blijft bevoegd om de betreffende handelingen zelf te verrichten. In de praktijk regelen mensen ook wel een bankvolmacht bij hun bank. Hiermee geven zij een ander de bevoegdheid om over hun bankrekening te beschikken. Een bankvolmacht is een bijzondere volmacht, specifiek verleend voor het doen van betalingen van een bepaalde rekening of het opnemen van geld van die rekening.
Er wordt wel eens gevraagd wat het beste is, een bankvolmacht of een algemene notariële volmacht. Dat hangt af van het doel van de volmacht. Zoals gezegd is de bankvolmacht beperkt tot het beschikken over bepaalde bankrekeningen. Als de volmachtgever wil dat de gevolmachtigde hem ook kan vertegenwoordigen bij diverse andere instanties, zoals de Belastingdienst of de verzekeringsmaatschappij, of er moet op termijn mogelijk onroerend goed worden verkocht, dan is een algemene volmacht waarschijnlijk praktischer.
Een notariële volmacht kan ook een bijzondere zijn, een volmacht om over de bankrekening te beschikken kan ook notarieel worden beschreven. Het is vaak wel zo, dat een volmacht die door de bank is opgesteld anders geformuleerd is dan de volmacht van een notaris. Dat komt omdat er vanuit verschillende standpunten gewerkt wordt: de bank beoogt met de volmacht dat de gevolmachtigde de rekeningen zoveel mogelijk op dezelfde manier beheert als de volmachtgever en zal daarom vaak specifieke instructies bevatten.
De notaris zal een volmacht meestal ruim formuleren om te voorkomen dat bij gewijzigde omstandigheden twijfel ontstaat of de gevolmachtigde bepaalde handelingen wel mag doen. Een volmacht geeft voor de gevolmachtigde geen verplichting om de volmachtgever te vertegenwoordigen en zijn zaken te regelen. De gevolmachtigde mag weigeren of de volmacht opzeggen.

De volmachtgever kan de volmacht ook weer intrekken (herroepen), tenzij hij later wilsonbekwaam is geworden (bijvoorbeeld door dementie, ongeluk of beroerte). Ingeval van een notariële volmacht blijft de gevolmachtigde bevoegd, óók als de volmachtgever later niet meer wilsbekwaam is. Daarom staan er vaak regels in de volmacht over het afleggen van rekening en verantwoording door de gevolmachtigde en kan er naar wens een toezichthouder worden benoemd. Zo blijft er controle op het handelen van de gevolmachtigde, ook als de volmachtgever daartoe niet meer in staat is.
De notaris checkt of iemand die een akte van volmacht wil tekenen wilsbekwaam is. Hij moet zich ervan overtuigen of de volmachtgever de volmacht begrijpt en de gevolgen daarvan overziet. Bij twijfel kan de notaris, in overleg met de cliënt, een (onafhankelijke) arts vragen om een verklaring af te geven over de wilsbekwaamheid van de volmachtgever. Voor de geldigheid van de volmacht is het belangrijk om vast te stellen dat iemand wilsbekwaam is, maar ook gaat de notaris na of de volmachtgever de volmachtverlening werkelijk wil en niet beïnvloed is door een ander.
De notaris beschouwt het als zijn maatschappelijke plicht om financiële uitbuiting tegen te gaan, met name als de cliënt behoort tot een bepaalde bevolkingsgroep, zoals ouderen of mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Mocht blijken dat de persoon in kwestie niet meer in staat moet worden geacht een volmacht te verlenen, dan moet er een bewind worden geregeld via de kantonrechter.

Een notariële volmacht geeft, net als de bankvolmacht, de bevoegdheid om te beschikken over bankrekeningen, maar daarnaast nog veel meer. Of een bankvolmacht voldoende is of een notariële volmacht de voorkeur heeft, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij vertellen u hier graag meer over.


Levenstestament met volmacht kan onder bewindstelling voorkomen

Het is niet altijd koek en ei tussen kinderen als het gaat om het nemen van beslissingen als ouders niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. Dat blijkt maar weer uit een zaak waarin twee dochters in het levenstestament van hun vader zijn benoemd tot diens gevolmachtigden. Enkele jaren later, als vader niet meer zelf zijn wil kan bepalen, vragen de zonen aan de kantonrechter om bewind in te stellen over vaders vermogen en hen als bewindvoerder te benoemen. Wat gaar er dan gebeuren met de volmacht?

De kantonrechter is er helder over. Uit alle documenten en verklaringen van de notaris blijkt dat vader prima zijn eigen wil kon bepalen op het moment dat hij het levenstestament – met daarin de volmachten – liet opmaken. Enkele jaren later blijkt dat vader zowel lichamelijk als geestelijk niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Uit het levenstestament vloeit voort dat zijn dochters volledige volmacht hebben om hem te vertegenwoordigen. De kantonrechter ziet daarom geen enkele reden om een bewind in te stellen.

Dat wil echter niet zeggen dat dit nooit kan gebeuren. Er kunnen omstandigheden zijn die – ondanks een volledige volmacht – tocht aanleiding geven om een bewind in te stellen. Dergelijke omstandigheden moeten dan ook duidelijk en onmiskenbaar blijken. Als alleen de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen zijn verstoord, is er geen reden om een bewind in te stellen.

Wilt u meer weten over volmachten in een levenstestament of het instellen van een bewind? Bel ons vor het maken van een afspraak.


Met notariële volmacht houdt u regie in handen

Het kan iedereen overkomen. Teruggang in uw geestelijke of lichamelijke toestand. Met als gevolg dat u wordt belemmerd in het behartigen van uw eigen belangen. Omdat ook anderen – bijvoorbeeld uw familie – een beschermingsmaatregel aan de rechter kan vragen, is het voor u van belang om vooraf te regelen wie u in die situaties gaat vertegenwoordigen. Met een notariële volmacht houdt u de regie in eigen hand.

Met een beschermingsmaatregel van de rechter gaat iemand anders u vertegenwoordigen en voor u beslissingen nemen. U kunt dat voorkomen met een notariële volmacht. Daarin bepaalt u zelf – voordat u in een dergelijke situatie terecht komt – wie als uw vertegenwoordiger gaat optreden. U geeft in de volmacht ook welke handelingen uw vertegenwoordiger mag verrichten, als u dat zelf niet meer kunt. Mag de vertegenwoordiger alleen besluiten over financiële zaken, of ook over medische aangelegenheden en verzorging?

Met een notariële volmacht blijft u zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Dat geldt niet bij een beschermingsmaatregel van de rechter. U bepaalt overigens zelf wanneer de volmacht ingaat. Bijvoorbeeld als u om medische redenen niet meer in staat bent om dat zelf te doen, wat moet blijken uit een verklaring van een arts. Uw vertegenwoordiger (“gemachtigde”) hoeft – anders dan bij een beschermingsmaatregel – geen verantwoording af te leggen aan de rechter.

U kunt bij ons eenvoudig een volmacht regelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de notariële volmacht? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.